RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 5.03.2003 do 8.04.2003

 1. Podjęto decyzję o kontynuowaniu prac związanych z monitorowaniem powietrza atmosferycznego na terenie miasta i dalszym przedłużeniu umowy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Nowym Targu na realizację tego zadania w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.000 zł.
 2. Wydano zarządzenia w sprawach:  sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność miasta o łącznej powierzchni 181 m2 przy ul. Zalewowej i Kon. Tatrzańskiej,  zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2003r.  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002r.  ustalenia szczegółowych warunków nabycia działki przy ul. Nadmłynówka przeznaczonej na poszerzenie tej ulicy,
 3. Podjęto decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 860 zł. na dofinansowanie kosztów wyjazdu wyróżniających się sportowców z Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu na zawody do Anglii.
 4. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach,
  • opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej,
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2002r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • rozpatrzenia protestów i zarzutów osób fizycznych i prawnych nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ - 12,
  • udzielenia samorządowi województwa małopolskiego pomocy finansowej,
 5. Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu w sprawie zakupienia stołu bilardowego do nowopowstałej świetlicy środowiskowej przeznaczając na ten cel kwotę 2.000 zł.
  • TS OLD-BOYS "PODHALE" w sprawie pokrycia kosztów ryczałtów sędziowskich na turnieju międzynarodowym w hokeju na lodzie z okazji obchodów 70-lecia KS "Podhale" przeznaczając na ten cel kwotę 750 zł.
  • Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Nowym Targu w sprawie sfinansowania realizacji programu edukacyjnego "NOE" przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 800 zł.,
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w sprawie sfinansowania kwotą 1.000 zł. udziału uczniów w spektaklu profilaktycznym p.t. "Worek Mądrości".
 6. Skierowano do Przewodniczącego Rady, celem zaopiniowania przez komisje wniosku Starosty Nowotarskiego w sprawie przejęcia do utrzymania przez miasto Pl. Zygmunta Krasińskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego.
 7. Postanowiono zawiesić prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta Nr 153/XLIII/02 z 6 listopada 2002r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej - dawna "Centralna Ciepłownia" do czasu opracowania dokumentacji geologicznej określającej zasoby wód podziemnych w tym rejonie i wydzielenia strefy niezbędnej dla wykonania odwiertów studni głębinowych dla zaopatrzenia miasta w wodę.
 8. Pozytywnie załatwiono wniosek Wójta Gminy Szaflary w sprawie przedłużenia linii autobusowej w tejże gminie na warunkach uzgodnionych z MZK co do wysokości dopłat z tego tytułu.
 9. W związku z wystąpieniem do mnie przez:
  • Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną w Krakowie,
  • N.ZOZ "MEDYK" s.c. w Nowym Targu w sprawie dalszego losu budynku Nr 14 przy ul. Wojska Polskiego w związku z zamiarem jego zbycia przez Starostwo Powiatowe, zważywszy na jego lokalizację oraz funkcję, postanowiłem wystąpić z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do punktowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiającej inne niż dotychczas wykorzystanie tego terenu i zmianę przeznaczenia obiektu.
 10. Określono wstępnie wielkość wydatków związanych z udziałem miasta w programie współpracy transgranicznej PHARE CBC na kwotę 12.000 zł. W ramach tego programu realizowane będą następujące tematy:
  • wspólna prezentacja atrakcji turystycznych N.Targu i Kieżmarku,
  • spotkania przedsiębiorców obu miast zainteresowanych współpracą,
  • udział naszych twórców ludowych i wykonawców w ELRO w Kieżmarku w dniach od 11-13 lipca br.,
  • udział wykonawców słowackich w Jarmarku Podhalańskim,
  • "Rzemieślnicza pracownia młodych" - wspólne wykonanie elementów architektury parkowej przez uczniów Zespołu Szkół Artystycznych w Kieżmarku i Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem,
 11. Podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu w sprawie zaprojektowania, dostawy i montażu urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 1. Koszt zadania - około 26.000 zł.
 12. Przyjęto zmieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowy Targ - 16 / rejon projektowanego cmentarza i targowicy/ i postanowiono o jego wyłożeniu do publicznego wglądu i ponownych uzgodnień.
 13. W związku z ustaleniami z Komendą Powiatową Policji oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Straż Miejska objęła szczególnym nadzorem 2 obiekty na terenie miasta. Wiąże się to z wojną w Iraku i sytuacją międzynarodową.
Oglądane: 2044

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE