RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 85
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 29.01.2003 do 4.03.2003

 1. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w sprawie sfinansowania w nowotarskich szkołach podstawowych i gimnazjach prelekcji nt. "Wybrane zagadnienia ochrony środowiska i pszczoły miodnej będącej jego integralną częścią oraz podstawowe wiadomości o biologii rodziny pszczelej" ze względu na szeroką tematykę proponowanej prelekcji i jej ścisłe powiązania z ochroną środowiska przyrodniczego. Koszt prelekcji około 2.000 zł.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do NPK spółką z o.o.,
  • oddania w dzierżawę za okres powyżej 3 lat części działki przy ul. Kowaniec,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
  • powołania komisji inwentaryzacyjnej,
  • udzielenia bonifikaty od opłat rocznych ustalonych miejskim jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu mieniem komunalnym,
  • określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń MZK, MZWiK i ZGM,
  • udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  • upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia wieloletniej umowy w ramach wydatków bieżących.
 3. Odmownie załatwiono wniosek najemców budynku Nr 3 przy ul. Składowej w sprawie obniżenia czynszu o wysokość należnego w 2003r. podatku od nieruchomości.
 4. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Forum Podhale o dofinansowanie organizacji konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych w nowotarskich gimnazjach zważywszy na niewątpliwe korzyści edukacyjne płynące z realizacji tego przedsięwzięcia. Postanowiono sfinansować zakup 15 nagród książkowych za kwotę 800 zł.
 5. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • układu wykonawczego budżetu miasta na 2003r.
  • udzielenia dotacji na realizację projektu z zakresu opieki społecznej,
  • doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2003r.,
  • przyznanie dotacji na projekty z zakresu sportu, kultury fizycznej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
 6. Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
  1. Zofii Bulas w sprawie sfinansowania konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin prowadzonych przez w/w w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi. Koszt roczny zadania około 5.500 zł.
  2. Marii Dziewolskiej w sprawie kontynuowania zajęć profilaktycznoartystycznych dla dzieci zagrożonych chorobą alkoholową. Łączny koszt zadania 2.100 zł.
 7. Zatwierdzono wyniki prac komisji ds. dotacji na projekty z zakresu kultury i sztuki na 2003r. Dotacje przyznano dla:
  1. Towarzystwa Przyjaciół Dziecięcego Zespołu "Mali Śwarni" w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na:
   • - karnawał na śniegu dla dzieci - 2000 zł.
   • - udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych - 3.000 zł.
  2. Chóru "Echo Gorczańskie" - 2.000 zł. na karnawał "Wieczór Cecyliański",
  3. Miejskiego Nauczycielskiego Chóru "Gorce" - 2.000 zł. na promocję miasta podczas koncertów we Francji i Włoszech,
  4. Związku Podhalan O/Nowy Targ - 4.000 zł. na organizację konkursu muzyk podhalańskich,
  5. Zespołu Regionalnego "Śwarni" - 8.000 zł.
   • na biesiadę ludową - 4.000 zł.,
   • na biesiadę wiosenną - 4.000 zł.
  6. Związku Podhalan O/Ludźmierz - 1.000 zł. na XI Konkurs Poezji Religijnej im. ks. Prof. Józefa Toschnera,
  7. Zespołu R egionalnego "Hyrni" - 3.000 zł. na koncert noworoczny pt. "Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem".
 8. Przyjęto koncepcję zagospodarowania terenu osiedla Willowe w Nowym Targu.
 9. Podjęto decyzję o zatrudnieniu bezrobotnych do oczyszczania ulic po akcji zimowej. Zadanie realizowane będzie przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. Koszt ze strony miasta wyniesie ok. 30 tyś.zł.
 10. Podjąłem stosowne czynności administracyjne zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 28 stycznia br. dotyczących:
  • ustalenia opłaty administracyjnej,
  • budżetu miasta na 2003r.
  • miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego - Nowy Targ - 15,
  • scalenia i podziału nieruchomości,
  • upoważnienia Burmistrza Miasta do zabezpieczenia umowy w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki udzielonej ze środków N.F.O.Ś.G.W na przedsięwzięcie ekologiczne,
  • inkasa podatku od nieruchomości,
 11. Podjęto decyzję o udziale miasta w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" odbywającej się pod honorowym patronatem p. Krystyny Łybackiej - Minister Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczając na ten cel kwotę 2.440 zł. Zadanie zgodne z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kampanię włączone zostaną nowotarskie szkoły podstawowe i gimnazja.
 12. Zatwierdzono wyniki prac komisji d.s.. Dotacji na realizację projektów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przyznając dotacje dla:
  • KS "Gorce" - 3.000 zł.,
  • Duszpasterstwo Trzeźwości przy Parafii NSPJ w Nowym Targu - 3.000 zł.
  • Nowotarskiego Klubu Abstynentów "Rodzina" - 14.000 zł.
 13. Po zapoznaniu się z protokołami Komisji Likwidacyjnej postanowiono o likwidacji nieczynnej kotłowni na terenie byłych NZPS. Likwidacji dokona na własny koszt firma PPH "IB' Spółka z o.o. z którą podpisano wieloletnią umowę dzierżawy tego terenu.
 14. Rozpatrzono kilkadziesiąt wniosków osób fizycznych i prawnych w sprawie najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz przedłużenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podejmując stosowne rozstrzygnięcia.
 15. W dniu 5.02.2003r. z powodu rażącego naruszenia warunków umowy została rozwiązana umowa użyczenia z K.S. "Gorce" Nowy Targ. Trwają negocjacje mające na celu ustalenie nowych warunków użytkowania obiektów przy Al. 1000-lecia przez K.S. "Gorce" oraz pozostałych najemców wykorzystujących dotychczas ten obiekt bez zgody właściciela - Gminy Miasta Nowy Targ.
 16. Wydano obwieszczenie o obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta, która odbędzie się w dniach od 20 marca do 20 kwietnia br.
 17. Wystąpiono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o przyznanie środków finansowych w wysokości 200.000 zł. ma dożywianie uczniów w szkole. Planowany udział środków własnych gminy 95.260 zł.
Oglądane: 1908

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE