RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 121
Zarządzenie Nr 0151-163/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2011.

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.18 i art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr L/552/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr F.I.3014-56/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2011 ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2011.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Rodzaje zadań.

Konkurs obejmuje zadania określone w Rozdziale V Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr L/552/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w roku 2011.

 

Zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Nowy Targ,
 2. organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i innych działań z zakresu sztuk wizualnych, organizowanie lub udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, a także innych wyjazdach na zewnątrz mających charakter promocji miasta,
 3. organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych prezentujących różne gatunki twórczości muzycznej,
 4. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, w tym: periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Wraz z ofertą winien być dostarczony szczegółowy plan lub scenariusz.
 5. upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki,
 6. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

 

 § 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem dotyczącego projektów z zakresu kultury i sztuki realizowanych w roku 2011 zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu miasta na rok 2011 do kwoty 85 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 3

Zasady przyznawania dotacji.

1.Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury i sztuki, określonych w art.3 ust. 3 ustawy.

2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji /wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U., Nr 264, poz. 2207), która powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadnia publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy, składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości planowanych środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 • inne informacje wymagane zgodnie z szczegółowymi zasadami konkursu,

2) sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w wypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,

3) aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (dokument na potrzeby konkursu uznaje się za ważny do 3 miesięcy od daty wydania),

4) statutu podmiotu.

3. Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnej na realizację zadania publicznego.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 5.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

6. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) a Burmistrz Miasta Nowy Targ zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

8. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

 1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

9. Miasto Nowy Targ zgodnie z art. 17 ustawy zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§ 4

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

§ 5

Termin składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. nr 101,  34-400 Nowy Targ, bądź przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2011 r. (liczy się data wpływu).
 2. Każda oferta zostanie zaewidencjonowana w wyodrębnionym rejestrze prowadzonym przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji.
 3. Ewidencji wpływu ofert dokonuje pracownik merytoryczny Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji

§ 6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie kultury i sztuki (§1 niniejszego zarządzenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu oraz ocenia:

 1. możliwość realizacji zadania,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do rzeczowego zadania,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować zadanie publiczne,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

4. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) merytorycznymi (skala ocen od 0-5)

 • kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
 • atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
 • wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Miasta w zakresie kultury i sztuki

2) finansowymi (skala ocen od 0-5)

 • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
 • odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

3) organizacyjnymi (skala ocen od 0-5)

 • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 • dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez
 • wnioskodawcę.

5. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające ofertę (maksymalnie 75 pkt).

6. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny kultury i sztuki oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.

7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu. 

8. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.

9. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:

 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1.

§ 7

Informacja o zrealizowanych w roku 2010 oraz 2009 tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

 

Lista przyznanych dotacji w roku 2009 rozdysponowano kwotę 80.000 zł.

Lp

WNIOSKODAWCA

TYTUŁ PROJEKTU

KWOTA

1

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

VII Sobótki Nowotarskie

 

7 000,00 zł

2

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

XXVII Zawody Narciarskie o puchar Przechodni Związku Podhalan

 

7 000,00 zł

3

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

Wigilia dla mieszkańców Nowego Targu

 

3 000,00 zł

4

Miejski Nauczycielski Chór Gorce

Wydanie płyty CD „Melodie  Podhala”

 

2 000,00 zł

5

Miejski Nauczycielski Chór Gorce

Koncert Noworoczny-kolędy i pastorałki, wiersze i powiastki z Podhala

 

2 000,00 zł

6

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie"

Koncert w hołdzie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II” 30-ty Koncert Koncert Chóru Podhalańskiego w 30-tą Rocznicę pobytu Ojca Św. W Nowym Targu

3 000,00 zł

7

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie

IX koncert Wieczór Cecyliański

2 500,00 zł

8

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie

„ Warsztaty muzyczne”

2 500,00 zł

9

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu

XVII  Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera

1.500,00 zł

10

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

 XII Karnawał na śniegu dla dzieci im. Wł. Sięki”

4 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Zespół Regionalny Śwarni

„ Muzyka Góralska Wczoraj i Dziś”

7 000,00 zł

12

Stowarzyszenie Zespół Regionalny Śwarni

Obchody Rocznicy śmierci Jana Pawła II w ramach obchodów 30-lecia pobytu Ojca Św. W Nowym Targu

5 000,00 zł

13

Stowarzyszenie Zespół Regionalny Śwarni

„ Nagranie Filmu promującego kulturę Podhala”

6 000,00 zł

14

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym

2 000,00zł

15

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Druk Publikacji Dr Michała Bilek „ Apteki i Aptekarze Południowej Małopolski

3 000,00 zł

16

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Żołnierze majora „ Borowego” Armia krajowa w Małopolsce i na Podhalu

3 500,00 zł

17

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 Prace Komisji Historii Wojskowości T.IV/2

 

2 000,00 zł

18

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

II Piknik edukacyjno-historyczny oraz plenerowa wystawa wojskowych pojazdów zabytkowych

3 800,00 zł

19

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Cykl wykładów pod hasłem Wieczorne spotkania w Bursie gimnazjalnej z Historią, Kulturą i Tradycją w Tle

1 500,00 zł

 

20

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Projekt badawczy „Nowotarski Wrzesień”

1 600,00 zł

21

Miejski Nauczycielski Chór „ Gorce”

Koncert w Hołdzie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II

1 500,00 zł

22

Miejski Nauczycielski Chór „ Gorce”

Koncert organowo-wokalny „Młodzi Artyści Ojcu Św.”

 

23

Towarzystwo Kultury Aktywnej „ Ferment”

Obchody „ XX-lecia undergroundu w Nowym Targu”

5 000,00 zł

 

 

RAZEM

80 000,00 zł

 

Lista przyznanych dotacji w roku 2010 rozdysponowano kwotę 93 000 zł.

L.p WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU KWOTA DOTACJI w pln SUMA PRZYZNANYCH PKT UWAGI

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

XIII Karnawał na śniegu dla dzieci – memoriał im. Wł. Sięki- otwarte zawody narciarskie.

4 000,00 zł

60 pkt

 

2

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Rogaska Slatina –Slovenia

2 500,00 zł

45 pkt

 

3

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

VIII Sobótki Nowotarskie

7 500,00 zł

59 pkt

 

4

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

Wigilia dla mieszkańców Nowego Targu

3 000,00 zł

57 pkt

 

5

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

XXVIII Zawody o Puchar Przechodni ZP

7 500,00 zł

58 pkt

 

6

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym n a terenie miasta Nowy Targ”

2 000,00 zł

58 pkt

 

7

Polskie Towarzystwo Historyczne

III Piknik Edukacyjno-historyczny oraz plenerowa wystawa wojskowych pojazdów zabytkowych

 

6 000,00 zł

57 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na transport i prezentację samochodów zabytkowych, koszty udziału grup rekonstrukcyjnych

8

Polskie Towarzystwo Historyczne

Druk publikacji Michał Maciaszek

„Prace Komisji historii wojskowości T.V

4 000,00 zł

54 pkt

 

9

Polskie Towarzystwo Historyczne

Cykl wykładów pod hasłem „”Wieczorne spotkania w Bursie Gimnazjalnej” z historią , kultura i tradycją w tle” II Edycja

2 900,00 zł

50 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na honoraria autorskie i koszty podróży oraz promocję (projekt i druk plakatów)

10

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”

X koncert Wieczór Cecyliański

3 600,00 zł

57 pkt

 

11

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu

XVIII Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera

       1 500,00 zł

54 pkt

 

12

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

„Zachować pamięć” – w 10 rocznicę śmierci ks. prof. J. Tischnera oraz 30 rocznicę powstania „SOLIDARNOŚCI”

 

4 000,00 zł

53  pkt

Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania informatora rekolekcyjnego, umowy o dzieło z prowadzącym konferencje i warsztaty oraz druk zaproszeń i plakatów, noclegi i wyżywienie prelegentów

13

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. Jana Bednarskiego  pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki

 Wybitni Pedagodzy I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu

„Marysia i Rysiu 2010”

3 800,00  zł

53 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie fotoobrazów i banerów.

 

 

14

Miejski Nauczycielski Chór „GORCE”

„Piękna nasza Polska cała”- promocja Nowego Targu i Podhala w innych regionach Polski

4 700,00 zł

52 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na koszty transportu oraz noclegów.

15

Miejski Nauczycielski Chór „GORCE”

Koncert Świąteczno- Noworoczny

2 000,00 zł

51 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku plakatów i zaproszeń

16

Miejski Nauczycielski Chór „GORCE”

Opracowanie i wydanie Folderu Chóru „GORCE”.

 

2 500,00 zł

47 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na koszt druku

17

Miejski Nauczycielski Chór „GORCE”

Przygotowanie materiałów do opracowania i wydania kalendarza na rok 2011

1 500,00 zł

47 pkt 

Dotacja z przeznaczeniem na druk kalendarza

18

Wydawnictwo Miniatura

Stowarzyszenie Siwobrodych Poetów

Wydanie tomu wierszy wybranych Romana Dziobonia

2 000,00 zł

45 pkt

 

19

Wydawnictwo Miniatura

Stowarzyszenie Siwobrodych Poetów

Wydanie tomu aforyzmów Macieja Kudasika

2 000,00 zł

45 pkt

 

20

Towarzystwo Kultury Aktywnej

„FERMENT”

Wydanie publikacji prezentującej nowotarską muzyczną scenę undergroundową.

5 000,00 zł

51 pkt

 

21

Towarzystwo Kultury Aktywnej

„FERMENT”

Publikowanie informatora na temat kultury alternatywnej na Podhalu: „FERMENT-zine”

3 000,00 zł

47 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku.

22

Miejski Nauczycielski Chór „GORCE”

Prezentacja Podhala, Nowego Targu i Polski wśród Polonii w Grecji

8 000,00 zł

 

 

23

Stowarzyszenie VIVA L’ARTE

Koncert Wieczory Czwartkowe

5 000,00 zł

 

 

24

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Małopolska

Koło Nowy Targ

Patriotyzm Górali

3 zeszyty historyczne katalogowane. Seria ;

„Hej byli chłopcy, byli..”

5 000,00zł

47 pkt

Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztu druku

RAZEM 93 000,00

  

 

 

§ 8

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury i sztuki w roku 2011 oraz o wzorach formularzy : oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.nowytarg.pl a także na tablicy informacyjnej Wydziału Infrastruktury  Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ul. Krzywa 1.
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).
 3. Formularze są również dostępne w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.

§ 9

Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych w ofertach,
 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0151_163.pdf (77) KB

Wytworzył: Aneta Watycha
Data wprowadzenia: 25-11-2010
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 2315

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE