RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 17 sierpnia do 13 września 2010r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

I. Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. ustalenia częstotliwości kursów autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
 2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży(nieruchomość położona przy ul. Waksmundzkiej – na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości ),
 3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę(nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Kolejowej  przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania działalności gospodarczej),
 4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (lokal użytkowy na Os. Topolowym 8),
 5. określenia warunków bezprzetargowego zbycia nieruchomości o numerze ewidencyjnym. 9938/229 położonej przy ul. Ludźmierskiej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, na poprawę warunków zagospodarowania,
 6. określenia warunków bezprzetargowego zbycia nieruchomości o numerze ewidencyjnym. 9938/233 położonej przy ul. Ludźmierskiej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, na poprawę warunków zagospodarowania
 7. wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego,
 8. odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego,
 9. powołania komisji przetargowej,
 10. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – otworzenie Stacji Opieki, świadczącej usługi w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2010,
 11. konsultacji programu współpracy miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 z mieszkańcami Miasta Nowy Targ,
 12. przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

II. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:

 1. określania warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 2. ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 3. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Nowy Targ,
 4. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miasto Nowy Targ lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
 5. zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
 6. 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta,
 7. oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu zabudowanego obiektami zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały grupy radnych w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/467/2010 Rady Miasta z dnia 1 marca 2010 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców.

Przekazano do zapoznania się:

 • Informację o realizacji zadań oświatowych miasta Nowy Targ,
 • Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010r.

III. W sprawach dotyczących przetargów:

Ogłoszono:

 1. przetarg nieograniczony na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27 (Gliniki) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. przetarg nieograniczony na remont alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

IV.W okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta

 1. dokonano wizji lokalnej hali sportowej KS Gorce i wyrażono zgodę na wykonanie  renowacji parkietu hali sportowej,
 2. zapoznano się z wynikiem przetargu na rewitalizację Parku Miejskiego w Nowym Targu i zaakceptowano wniosek dot. dokonania zmian w budżecie miasta,
 3. zapoznano się z projektem planu miejscowego Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem ).Uwagi zostaną przesłane projektantowi  celem  dokonania korekty.,
 4. dokonano oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. podpisano z właścicielem Przedsiębiorstwa  Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik „  pierwszą umowę  na realizację sieci wodociągowej na Os. Bohaterów Tobruku i ul. Roberta Schumana w ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności . Całkowita wartość projektu 76,6mln.zł. z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 40.5 mln.zł.

Pliki do pobrania

sbmzd_20100817_20100913.pdf (37) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 15-09-2010
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 1139

Print Wersja do druku









Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE