RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 110
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1 sierpnia do 24 września 2004r.

W okresie sprawozdawczym podejmowałem decyzje oraz inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej a w szczególności:

 1. Przekazałem Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • określenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów Zakopiańskiego TBS na terenie Nowego Targu,
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy - miasta Nowy Targ,
  • zmian w budżecie miasta na 2004r.
 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:
  • przyznania Medalu Pamiątkowego Miasta dla gminy - miasta Działdowo z okazji 660lecia nadania praw miejskich,
  • przyjęcie informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 2004r,
  • zmian w budżecie miasta na 2004r,
  • określenie szczegółowości materiałów planistycznych, terminów ich sporządzania oraz określenia osób odpowiedzialnych za opracowanie tych materiałów,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność miasta położonych na os. Willowe - ul. M. Rekuckiego,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży a położonej przy ul. Krzywej,
  • ogłoszenia publicznego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lotników 2 ( dawny Ośrodek Kolonijno - Wczasowy),
  • powołania Komisji dla przejęcia i przekazania składników majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 11,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność miasta położonych w rejonie ul. Ludźmierskiej ( teren byłych NZPS " Podhale"),
  • przyznania Medalu Pamiątkowego Miasta dla Związku Podhalan w Ameryce Północnej z okazji jubileuszu 75lecia,
  • określenia szczegółów warunków zakupu niezabudowanych działek położonych w rejonie oczyszczalni ścieków,
  • sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Rekuckiego,
  • przyznania Medalu Pamiątkowego Miasta dla Klubu Abstynentów " Rodzina" z okazji 20lecia istnienia,
  • sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste a zabudowanych budynkami garażowymi przy ul. Podtatrzańskiej i Szaflarskiej.
 3. Przychylono się do wniosku Nowotarskiego Klubu Abstynentów " Rodzina" w sprawie współfinansowania konferencji trzeźwościowej z okazji XX lecia istnienia Klubu. Udział miasta w tej imprezie wyniesie kwotę 1.500 zł.
 4. Podjęto decyzję o zwiększeniu o 5 szt. limitu psów utrzymywanych w schronisku na koszt miasta na okres 1 mca z uwagi na dużą liczbę wałęsających się psów w okresie letnim.
 5. Podjęto decyzję o zwiększeniu środków finansowych na zadanie " Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 4 na os. Bór 11" o kwotę 58 tys. zł. celem wykonania dodatkowych robót budowlanych które zabezpieczą nowo wykonaną elewację budynku oraz poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwo użytkowania obiektu.
 6. Postanowiono o przeznaczeniu kwoty 15 tys. zł. przewidzianą w budżecie miasta na prace konserwatorskie w Kościele Św. Katarzyny w Nowym Targu.
 7. Podjęto decyzję o dofinansowaniu kwotą 6 tys. zł. realizacji projektu p.n. " uruchomienie XIX wiecznej maszyny drukarskiej". Stosownie do wniosku Muzeum Podhalańskiego realizację tego projektu częściowo dofinansuje również Marszałek Województwa Małopolskiego. W razie nie zatwierdzenia projektu kwota 6 tys. zł. przeznaczona zostanie na konserwację rzeźb Sutora.
 8. Uwzględniając wymogi stawiane przy pozyskiwaniu środków z UE postanowiono zlecić opracowanie projektu rozwoju lokalnego miasta.
 9. Wyrażono pozytywną opinię:
  1. do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w sprawie powierzenia Pani Ewie Łapsa obowiązków Zcy Dyrektora tej placówki,
  2. do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w sprawie powierzenia p. Grażynie Sadowy obowiązków Zcy Dyrektora Szkoły,
  3. do wniosku p. Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w sprawie powierzenia p. Tomaszowi Szachoń obowiązków Zcy Dyrektora Gimnazjum .
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Przewodniczącego Rady w sprawie zmian w Statucie Miasta.
 11. Zakończono likwidację PHW Spółkaz o.o. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieście Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 czerwca 2004r Nr KR.XII.NSREJ.KRS/6492/4/533 wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Nowym Targu Sp. z o.o.
 12. Przychylono się do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 o dofinansowanie V Rodzinnego Festynu Trzeźwościowego Sportowo Rekreacyjnego przeznaczając na ten cel kwotę 250 zł. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 13. Wyrażono zgodę na zakup sprzętu do siłowni w Gimnazjum Nr 1. Koszt zadania 13.645 zł.
 14. W związku z występującymi trudnościami w realizacji zadania " przebudowa ul. Kokoszków" związanymi z pozyskiwaniem gruntów pod budowę zgodnie z realizowanym projektem, postanowiono o dokonaniu korekty projektu polegającej na likwidacji zaprojektowanego ronda w obrębie skrzyżowania ul. Kokoszków Boczna a tym samym zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji.
 15. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 30 czerwca br. dotyczących:
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przyjęciu zadań z zakresu administracji rządowej zawartych w "programie rządowym na rzecz społeczności romskiej w Polsce",
  • udzielenia samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej ( dotyczy adaptacji obiektów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu),
  • udzielenie Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej ( dot. przebudowy ul. Szaflarskiej),
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na modernizacje systemu chłodzenia płyty sztucznego lodowiska w MHL,
  • zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na modernizację suszarni i spalarni osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków,
  • zmian uchwały budżetowej na 2004r,
  • wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach,
  • przyjęcie darowizny od PZG,
  • upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2005 2006 na remont i przebudowę ul. Ludźmierskiej.
Data wprowadzenia: 15-10-2004
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1806

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE