RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 marca do 30 kwietnia 2010r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. W sprawach dotyczących przetargów:
  1. Ogłoszono przetarg:
   1. na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– Cześć I - Nowy Targ (Niwa-Grel),
    Cześć II – Nowy Targ 24 (Dział ),
    Cześć III- Nowy Targ 25 ( Kowaniec – Kokoszków ),
   2. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Długiej 67,
   3. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo - handlowym położonym w Nowym Targu przy Al. Kopernika 8a,
   4. na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w bloku wielomieszkaniowym nr 1a na Os. Bór w Nowym Targu.
 2. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. Powołania Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu,
  2. Powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  3. Nadania Medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowy Targ Księdzu Dziekanowi, Stephanowi Portner z okazji Jubileuszu 25-lecia kontaktów Nowy Targ –Radevormwald,
  4. Zmiany zarządzenia Nr 0151/9/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji dla przejęcia i przekazania zbiorów muzealnych miasta znajdujących się w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu,
  5. Zmiany lokali mieszkalnych,
  6. Przyznania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
  7. Określenia szczegółowych warunków zmiany nieruchomości położonych w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Podtatrzańskiej w Nowym Targu,
  8. Określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej nieruchomości o nr. ewid. 15538 ( położonej w rejonie oczyszczalni ścieków ),
  9. Wdrożenia w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ systemu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,
  10. Czasu pracy i czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 w Nowym Targu oraz Przedszkolu Nr 4 w Nowym Targu,
  11. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży( nieruchomość niezabudowana położona przy ul Waksmundzkiej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania),
  12. Powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu,
  13. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Długiej nr 67 w Nowym Targu,
  14. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych na osiedlu Bór 1a w Nowym Targu,
  15. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta ,
  16. zmian w budżecie miasta będących w kompetencji Burmistrza
 3. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Nowym Targu,
  2. zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu,
  3. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy –Karta Nauczyciela,
  4. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć,
  5. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  7. zmiany uchwały XXXVII/430/09 Rady Miasta z dnia 26 października 2009r w sprawie zamiany lokali mieszkalnych,
  8. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach na Prezydenta RP
   Ponadto bez uwag zaopiniowano przedłożony projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok 2010.
 4. W okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta
  1. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie dot. najmu zajmowanych dotychczas pomieszczeń ,
  2. Z uwagi na fakt iż przeprowadzony przetarg w trybie ustawy o koncesjach na budowę parkingu wielopoziomowego nie dał rezultatów postanowiono dokonać zlecenia koncepcji budowy parkingu w innych technologiach, między .innymi. konstrukcja stalowa, z prefabrykatów itp. wycenę kosztów budowy parkingu w tych technologiach oraz opracowania analizy ekonomicznej rentowności tej inwestycji,
  3. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w 2009r.
  4. Po przeprowadzonej wizji lokalnej Burmistrz postanowił:
   1. sprzedać po dokonaniu wyceny działki 12507/7 o pow.17 m2 i 12506 /10 o pow. 3 m2. Decyzję dot. sprzedaży pozostałych działek w obrębie skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Królowej Jadwigi odłożono do czasu opracowania koncepcji komunikacyjnej w związku z planowaną przebudową dworca PKS,
   2. wyraził zgodę na sprzedaż gruntu przy ul. Kilińskiego stanowiącej część działek o numerach ewidencyjnych:12508/3, 12509/4, 12511/4 po dokonaniu wyceny z uwzględnieniem przebiegu projektowanej ulicy na odcinku Kilińskiego- Krzywa,
   3. wyraził zgodę na sprzedaż gruntu stanowiącego starą drogę na odcinku od ul. kolejowej do Al. Tysiąclecia o numerze ewidencyjnym 12362/1 o pow. 264 mkw. –po dokonaniu wyceny pod warunkiem zabezpieczenia dojazdu do pozostałych budynków mieszkalnych.
  5. Burmistrz zapoznał się i w gronie kadry kierowniczej dokonał dokładnej analizy przedłożonego projektu Strategii Rozwoju Miasta, który po naniesieniu poprawek zostanie przedłożony do konsultacji społecznych,
  6. W związku z zawiadomieniem Marszałka Woj. Małopolskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa opracowano i zatwierdzono wnioski, które zostaną przesłane do Urzędu Marszałkowskiego,
  7. Wyrażono zgodę na realizację projektu „Upiększenie zielenią Centrum Miasta” w ograniczonym zakresie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie,
  8. Nawiązano współpracę z Firmą Inwest -Consulting.S.A z Poznania, która opracuje analizę potencjału finansowego Miasta Nowy Targ oraz przygotuje Wieloletnią Prognozę Finansową.

Pliki do pobrania

sbmzd_20100330_20100430.pdf (39) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 04-05-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1464

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE