RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Zarządzenie Nr 0151-15/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007 r.; zmiany: Zarządzenie Nr 0151-72/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 czerwca 2008 r.; Zarządzenie Nr 0151–98/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 września 2009 r.) – wprowadza się poniższe zmiany:

 1. W § 5 ust. 1 dodaje się pkt 17) o poniższym brzmieniu:
  17) Doradca ds. komunikacji społecznej „DKS”.
 2. W § 5 ust.1 dodaje się pkt 18) o poniższym brzmieniu:
  1) Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”, „MAO”.
 3. W § 21 dodaje się ust. 17. o poniższym brzmieniu:
  17. Doradca ds. komunikacji społecznej. Zakres działania:
  1. obsługa prasowa Burmistrza, zastępców Burmistrza i Urzędu,
  2. współpraca ze środkami masowego przekazu,
  3. przygotowywanie i organizowanie wywiadów, wystąpień i konferencji prasowych, pisanie komunikatów, polemik, sprostowań,
  4. prowadzenie analiz publikacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu,
  5. reagowanie na informacje medialne dotyczące pracy Burmistrza, zastępców Burmistrza, Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  6. zbieranie informacji z wydziałów merytorycznych w celu przygotowania informacji o bieżącej pracy Burmistrza, zastępców Burmistrza, Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  7. redagowanie kolumny miejskiej (w „Tygodniku Podhalańskim” oraz w „Kurierze Nowotarskim”),
  8. prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek,
  9. obsługa fotograficzna imprez organizowanych przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne ,
  10. konsultacje w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych zamieszczanych przez Urząd.
 4. W §21 dodaje się ust. 18. o poniższym brzmieniu:
  18. Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”. Zakres działania:
  Zadaniem pełnomocnika (MAO) jest reprezentowanie Burmistrza Miasta w ramach wypełniania zadań związanych z realizacją projektu, a w szczególności jest odpowiedzialny za:
  1. Realizację Projektu
   MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, raport końcowy itp.
  2. Przetargi
   MAO jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert. MAO jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą. MAO jest odpowiedzialny za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.
  3. Finanse
   MAO jest odpowiedzialny za założenie przez Beneficjenta rachunku bankowego projektu. MAO podpisuje wniosek Beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę lub wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.
  4. Monitoring
   MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, Umowie o dofinansowanie oraz z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. MAO, co najmniej raz na trzy miesiące sporządza, zatwierdza, podpisuje i przekazuje do IW wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia Beneficjenta z wypełnienia wniosku, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany także do przekazywania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5-ciu lat po zakończeniu realizacji projektu.
 5. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) w pkt. 2 dodaje się podpunkty o poniższym brzmieniu:
  • Doradcę ds. komunikacji społecznej,
  • Pełnomocnika ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.
 6. W załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta w Nowym Targu) w pionie Burmistrza Miasta uwidacznia się Doradcę ds. komunikacji społecznej, „DKS” oraz Pełnomocnika ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”, „MAO”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą :

 • odnośnie postanowień §1 pkt 1), od dnia 15 grudnia 2009 r.,
 • odnośnie postanowień §1 pkt 2), od dnia 28 stycznia 2010 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0151_015.pdf (36) KB

Wytworzył: Paulina Piekarczyk
Data wprowadzenia: 26-01-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1748

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE