RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 5 grudnia do 28 grudnia 2009r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. W sprawach dotyczących przetargów:
  1. ogłoszono przetarg:
   • ustny nieograniczony na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w bloku wielomieszkaniowym nr 1a na os. Bór w Nowym Targu, który nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert
   • nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Długiej 67,
  2. rozstrzygnięto przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego na okres od dnia 28.12.2009 r. do dnia 31.01.2014 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Małopolskie Centrum Korporacyjne w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków.
 2. W okresie od ostatniej Sesji RM
  1. Rozpatrzono uwagi złożone do ponownie wyłożonego do wglądu publicznego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, Uwzględnione uwagi zostaną naniesione do projektu .Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ i zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta ,
  2. dokonano analizy Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowy Targ i ustalono, że zgodnie ze sporządzoną aktualizacją w 2008 r zostaną dokonane i naniesione w niej zmiany,
  3. omówiono i zaakceptowano wnioski dot. zamiany mieszkań,
  4. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na rewitalizację Rynku, Centrum Miasta oraz Parku Miejskiego.
 3. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010,
  2. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2010,
  3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2010,
  4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki w roku 2010,
  5. powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0151-135/09 z dnia 23 listopada 2009r,
  6. ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na rok 2010 dla terenów stanowiących własność Gminy -Miasta Nowy Targ,
  7. ogłoszenia szczegółowych warunków zakupu części niezabudowanej działki położonej w rejonie oczyszczalni ścieków
  8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-handlowym położona przy Al. Kopernika 8,
  9. powołania Komisji przetargowej
  10. zmian składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu.
  11. opłat za żywienie pracowników w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ,
  12. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nas sprzedaż 5 lokali mieszkalnych
 4. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XXXVI/418/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 września 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010,
  2. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu za rok 2010.
  3. przedłużenia umów dzierżawy,
  4. udzielenia pożyczki dla Podhalańskiego Stowarzyszenia Muzycznego Chór ”Echo Gorczańskie „ z siedzibą w Nowym Targu,
  5. zmian Uchwały Budżetowej na 2009 r. Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  6. zmiany uchwały Nr XXV/276/08 Rady Miasta z dnia 09 września 2008r w sprawie przystąpienia Miasta Nowy Targ do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( dot. projektu pt ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)
  7. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Pliki do pobrania

sbmzd_20091205_20091228.pdf (36) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-12-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1135

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE