RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 269
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 27 października do 4 grudnia 2009r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. W sprawach dotyczących przetargów:
  1. ogłoszono przetarg:
   • nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 10 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego na okres od dnia 28.12.2009r. do dnia 31.01.2014r.,
   • ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Lubertowicza na Os. Willowym,
   • nieograniczony na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w bloku wielomieszkaniowym nr 1a na Os. Bór w Nowym Targu.
  2. rozstrzygnięto przetarg sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Kowaniec.
 2. Pozytywnie zaopiniowano przedłożony przez Przewodniczącego Rady projekt uchwały w sprawie: oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
 3. W okresie od ostatniej Sesji RM
  1. Omówiono i przyjęto projekt budżetu miasta na rok 2010, który został przesłany na ręce Przewodniczącego Rady Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
  2. Zarządzeniem nr F.I.3014-1-52/09 z dnia 18.11.2009 r. Burmistrza, że przyznana została pożyczka z budżetu miasta w kwocie 30.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Aktywność przede wszystkim, wartość projektu to 11.890 EURO,
  3. Rozpatrzono i po przeprowadzonej wizji lokalnej negatywnie załatwiono wniosek Państwa Plewa dot. zamiany budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Przywodzie na lokal mieszkalny Osiedle Polana Szaflarska,
  4. Burmistrz wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w Nowym Targu ul. Rynek 6 na okres 3 lat,
  5. Burmistrz wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Nowym Targu ul. Rynek 7 na okres trzech lat.
  6. Negatywnie załatwiono wniosek dotyczący wydzierżawienia terenu u zbiegu ulic Waksmundzkiej i Orkana pod przyczepę gastronomiczną,
 4. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. określenia szczegółowych warunków zakupu działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Grel 1,
  2. określenia ogólnych zasad i trybu zamian lokali mieszkalnych położonych na Osiedlu Polana Szaflarska w Nowym Targu,
  3. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lubertowicza na Osiedlu Willowym,
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu – działka gruntowa niezabudowana rejon ul. Ludźmierskiej,
  5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (nieruchomość położona na osiedlu Bór z przeznaczeniem pod garaż) i najem (lokal użytkowy wyposażony w instalację elektryczna i wodno-kanalizacyjną na cele magazynowe, oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1),
  6. ogłoszenia przetargu na sprzedaż mieszkań na osiedlu Bór 1 a,
  7. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Długiej 67,
  8. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sikorskiego
  9. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem( dot. lokalu użytkowego Al. Tysiąclecia 44 lub w dzierżawę (teren przeznaczony na cele składowe oś Konfederacji 1 a)
  10. ograniczenia wzrostu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
  11. sprawowania opieki nad grobami osób, po których spadek nabyła Gmina Miasto Nowy Targ,
  12. określenia ogólnych zasad i trybu zamian lokali mieszkalnych położonych na Osiedlu Polana Szaflarska w Nowym Targu,
  13. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lubertowicza na Osiedlu Willowym,
  14. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Nowy Targ
  15. nadania medalu Pamiątkowego 660 – lecia Miasta Nowy Targ władzom partnerskiego miasta Evry,
  16. nadania medalu Pamiątkowego 660 – lecia Miasta Nowy Targ Stowarzyszeniu Polsko – Francuskiemu w Evry,
  17. nadania medalu Pamiątkowego 660 – lecia Miasta Nowy Targ Panu Prof. Lechowi Kaczyńskiemu – Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
  18. nadania medalu Pamiątkowego 660 – lecia Miasta Nowy Targ Grupie Podhalańskiej GOPR, z okazji Jubileuszu 55-lecia istnienia.
  19. powołania zespołu roboczego do działań związanych z doskonaleniem jakości usług publicznych- „Analiza świadczonych usług publicznych w mieście- w ramach realizowanego projektu z Kapitału Ludzkiego”,
  20. cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu,
  21. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej- prowadzenie \ i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2010.
  22. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej- udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2010,
  23. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2010,
  24. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej- aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III wieku w roku 2010.
  25. przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania,
  26. powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kowaniec.
  27. powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,
  28. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza zakresie pomocy społecznej- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2010,
  29. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza w zakresie pomocy społecznej- udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2010,
  30. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza na realizacje zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2010,
  31. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza w zakresie pomocy społecznej- aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III wieku w roku 2010.
  32. ogłoszenia konkursu na realizacją w roku 2010 zadania na rzecz edukacji polegającym na transporcie i opiece uczniów niepełnosprawnych
 5. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. przedłużenia umów najmu,
  2. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej „Na Czerwonym” na cele Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,
  3. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości dla potrzeb zespołu mieszkaniowego na Równi Szaflarskiej,
  4. zamiany lokali mieszkalnych
  5. przystąpienia do Programu Małopolski system Informacji Turystycznej dofinansowanego w ramach małopolskiego regionalnego programu Operacyjnego 2007-203 oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zasad realizacji powyższego programu w formie weksla „in blanco”,
  6. ograniczenia używania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych na terenie Gminy Miasto –Nowy Targ,
  7. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu ze środków Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013,
  8. przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Nowy Targ,
  9. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2010,
  10. odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy miejscowości w znaku towarowym przedmiotów przeznaczonych do obrotu handlowego
  11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Nowy Targ,
  12. przystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ do projektu „Rewitalizacja Centrum Nowego Targu” oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację w latach 2009-2012,co jest związane z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu Rewitalizacji Centrum Nowego Targu kwotą 12mln 400tyś.zł.
  13. zaciągnięcia zobowiązania na realizację programu inwestycyjnego w latach 2010-2015 pod nazwa „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”. Wiąże się to z otrzymaniem z Ministerstwa Środowiska decyzji potwierdzającej przyznanie dofinansowania Gminie Miastu – Nowy Targ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(Fundusz Spójności) w kwocie 40mln578 tyś. zł na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Nowym Targu”

Pliki do pobrania

sbmzd_20091027_20091204.pdf (47) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 11-12-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1330

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE