RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 22 września do 26 października 2009r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (nieruchomość o pow. 2,30 ha położona w rejonie ul. Polnej )
  2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej (nieruchomość zabudowana ul. Składowa 3)
  3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu – (działka gruntowa niezabudowana rejon ul. Ludźmierskiej),
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu (działka gruntowa niezabudowana położona w rejonie ul. Smrekowej),
  5. zmiany zarządzenia BM nr 0151-77/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz  właścicieli sąsiednich nieruchomości (działka niezabudowana ul. Długa ),
  6. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynku wielomieszkaniowym na oś. Bór 1a,
  7. określenia warunków bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej przy ul. Składowej,
  8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( Dom Handlowy GORCE)
  9. ogłoszenia list mieszkaniowych sporządzonych na wniosek Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego,
  10. nadania Medalu Pamiątkowego 660 –lecia Miasta Nowy Targ dla Księdza Prałata Franciszka Chowańca za zaszczepienie idei ruchu „Światło – Życie w Nowym Targu,
  11. nadania Medalu Pamiątkowego 660 –lecia Miasta Nowy Targ dla Primatora Miasta Kieżmark z okazji Jubileuszu 740 - Miasta.
  12. zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowy Targ,
  13. powołania Komisji Przetargowej w sprawach:
   • dostawy serwera,
   • przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia Placów i ulic miasta Nowy Targ oraz do budynku Urzędu Miasta i Ratusza w okresie od1.01.2010do 31.12.2010r.
  14. zmiany zarządzenia BM Nr0151-91/09 z dnia 9 września 2009 w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targ działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Targ,
  2. ustalenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie Miasta Nowy Targ,
  3. zamiany lokali mieszkalnych,
  4. przedłużenia umowy dzierżawy
  5. przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym na Osiedlu Bór 1a w Nowym Targu
  6. zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu,
  7. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
  8. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim funduszu ochrony środowiska,
  9.  w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2009 r. Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta,
   oraz informację w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok.
 3. Pozytywnie zaopiniowano przedłożone przez Przewodniczącego Rady projekty uchwał w sprawie: przyznania Medalu za szczególne zasługi dla Miasta Nowy Targ
  Ks. Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi,
  Panu Stanisławowi Mroszczakowi,
  Panu Janowi Gryglakowi,
  Panu Franciszkowi Janczemu
 4. W sprawach dotyczących przetargów:
  1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Kowaniec.
  2. W dniu 15.10.2009r. unieważniono przetarg nieograniczony na administrowanie i zarządzanie obiektami Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu zgodnie z jej przeznaczeniem z uwagi na brak ofert.
  3. Rozstrzygnięto również przeprowadzony w dniu 15 października publiczny nieograniczony ustny przetarg (licytacyjny) na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 159.
 5. Ponadto:
  1. Po zapoznaniu się z ofertą dotyczącą opracowania aktualizacji dla Miasta Nowy Targ Strategii Rozwoju Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie –autorem obecnie obowiązującego dokumentu, na opracowanie Strategii w terminie do 30 kwietnia 2010r.
  2. Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 4 w Nowym Targu na okres trzech lat.
  3. Wstępnie zapoznano się z projektem w sprawie Pilotażowego centrum zbiórki, segregacji i wstępnego recyklingu odpadów opakowaniowych.
  4. Wstępnie rozpatrzono wniosek Państwa P. i D. Plewa w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego na Polanie Szaflarskiej na budynek położony w Nowym Targu przy ul. Przywodzie
  5. Rozpatrzono i wstępnie pozytywnie zaakceptowano wniosek Dyrektora ZGZiR w Nowym Targu o przyznanie dodatkowych środków finansowych na rok 2009.
  6. Podjęto decyzję o konieczności ponownego przeanalizowania Zarządzenia Burmistrza dot. opłat za korzystanie z Miejskiej Hali Lodowej w kontekście naliczania podatku VAT jak również złożonych wniosków o zastosowanie zwolnień i bonifikat

Pliki do pobrania

sbmzd_20090922_20091026.pdf (38) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 28-10-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1175

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE