RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 123
Zarządzenie Nr 0151-98/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 23 września 2009 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (nadanym Zarządzeniem Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 23 września 2005 r. z późn. zm., tekst jedn.: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007 r. zmiana: Zarządzenie Nr 0151-72/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 czerwca 2008 r.), wprowadza się poniższe zmiany:

 1. W § 21 ust. 8 (Wydział Oświaty - Zakres działania) dodaje się pkt 45 o poniższym brzmieniu:
  „45) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w zakresie przygotowywania opinii co do celowości wykorzystania nieruchomości na działalność oświatową”,
 2. W § 21 ust. 5 (Wydział Rozwoju i Inwestycji - Zakres działania) wykreśla się pkt 48 o poniższym brzmieniu:
  „48) prowadzenie magazynu środków trwałych na terenie kotłowni centralnej na Równi Szaflarskiej”,
 3. W § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa - Zakres działania) dodaje się pkt 62 o poniższym brzmieniu:
  „62) prowadzenie magazynu środków trwałych na terenie kotłowni centralnej na Równi Szaflarskiej”.
 4. W § 5 ust. 1 wykreśla się pkt 17) o poniższym brzmieniu:
  „17) Pełnomocnik ds. Rozwoju Lokalnego”.
 5. W § 21 wykreśla się ust. 17.
 6. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) w pkt. 2 wykreśla się ppkt o poniższym brzmieniu:
  „-Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego”.
 7. W załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta w Nowym Targu) wykreśla się samodzielne stanowisko:
  „Pełnomocnik ds. Rozwoju Lokalnego - PRL”.
 8. W § 21 ust. 5 (Wydział Rozwoju i Inwestycji - Zakres działania) dodaje się pkt. 51-77 o poniższym brzmieniu:
  „51) koordynacja działań w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Miasta, współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie przygotowania, aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
  52) współpraca z wydziałami Urzędu w przygotowaniu strategii rozwoju Miasta, planów rozwoju Miasta, lokalnego programu rewitalizacji,
  53) współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi w przygotowaniu programów rozwojowych,
  54) monitorowanie i koordynacja realizacji planów rozwoju Miasta,
  55) opracowywanie rocznych informacji i raportów z realizacji zadań Strategii Rozwoju Miasta,
  56) gromadzenie informacji o aktualnej sytuacji gospodarczej Miasta, a także potencjalnych możliwościach i kierunkach inwestycji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
  57) zbieranie informacji na temat uwarunkowań rozwojowych Miasta wynikających między innymi z obowiązujących planów zagospodarowania, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, uzbrojenia, infrastruktury oraz własności gruntów,
  58) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta,
  59) koordynowanie realizacji zadań wynikających z porozumień międzygminnych,
  60) opracowywanie informacji i analiz dotyczących stanu Miasta i jego perspektyw rozwojowych,
  61) analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Miasto środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich,
  62) rozpoznawanie możliwości finansowania miejskich przedsięwzięć przez programy pomocowe dla samorządów oraz inne formy finansowania na zasadach preferencyjnych,
  63) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych oraz w postaci dotacji, pożyczek i kredytów na rozwój infrastruktury miejskiej,
  64) informowanie zainteresowanych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych,
  65) opracowywanie wniosków w sprawach możliwych dotacji ze środków pomocowych,
  66) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów zgłaszanych przez wydziały w oparciu o budżet Miasta oraz Strategię Rozwoju Miasta,
  67) bieżące monitorowanie i nadzór nad realizacją wdrażanych projektów,
  68) współpraca z ekspertami w zakresie realizowanych zadań,
  69) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów,
  70) współpraca z Komitetem Regionów i instytucjami Unii Europejskiej oraz ministerstwami i instytucjami polskimi w zakresie realizacji zadań samorządu lokalnego wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
  71) przygotowanie projektów stanowiska Burmistrza w zakresie spraw europejskich,
  72) tworzenie banku danych i dokumentacji w zakresie instytucji, organizacji, programów europejskich o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Miasta, aktualizacja informacji na stronie internetowej,
  73) koordynacja i zapewnienie sprawnego przepływu informacji i korespondencji, dotyczących spraw europejskich, pomiędzy wydziałami Urzędu,
  74) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie podejmowania wspólnych zadań i przedsięwzięć,
  75) bieżący przegląd informacji w sieci internetowej na temat możliwości pozyskiwania środków pomocowych, gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie informacji o możliwych do uzyskania środkach pomocowych komórkom organizacyjnym Urzędu, miejskim jednostkom organizacyjnym, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta oraz mieszkańcom Miasta, a także udzielanie pomocy w ich uzyskaniu,
  76) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z przygotowywaniem wniosków do funduszy unijnych,
  77) przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej.”
 9. W § 21 ust. 3 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Zakres działania: -w zakresie planowania przestrzennego) dodaje się pkt 34 o poniższym brzmieniu:
  „34) Kompleksowa obsługa inwestorów polegająca, między innymi, na: przygotowywaniu i aktualizacji ofert inwestycyjnych, organizowaniu i prowadzeniu spotkań z potencjalnymi inwestorami, opracowywaniu i aktualizacji Miejskiego Przewodnika Inwestora.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2009_0151_098.pdf (45) KB

Wytworzył: Agbieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 23-09-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1910

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE