RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 96
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 18 sierpnia do 21 września 2009r.

Znak: Or.0055-7/09

 

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 

1. Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. zmiany zarządzenia nr 0151-20/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (nieruchomość zabudowana stacją trafo przy ul. Szaflarskiej),
 2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Targu, ul. Sikorskiego).
 3. ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokali użytkowych ( lokale użytkowe położone przy ul. Kolejowej 159),
 4. cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.
 5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (nieruchomość położona w Nowym Targu przy ulicy Lubertowicza na osiedlu Willowym),
 6. terminu składania wniosków o udzielenie w 2009 roku pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
 7. wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Miasto Nowy Targ pożyczek dla stowarzyszeń aplikujących o środki pomocowe.
 8. powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków Składanych przez Stowarzyszenia o Przyznanie Pożyczki. 
 9. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kowaniec w Nowym Targu.
 10. zmiany zarządzenia Nr 0151-91/09 Burmistrza Miasta z dnia 9 września 2009r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek, organizacyjnych miasta Nowego Targu działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.

 

2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010,
 2. oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ,
 3. zamiany lokali mieszkalnych,
 4. przedłużenia umowy dzierżawy,
 5. przedłużenia umów najmu i dzierżawy
 6. zbycia nieruchomości,
 7. zbycia nieruchomości,
 8. sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej,
 9. zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu przy Al. Kopernika,
 10. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 9,
 11. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadań w latach 2009/2011 pod    nazwą: „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    NOWY TARG 9”,
 12. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki    Wodnej w Krakowie,
 13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 14. zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację    zadań bieżących,
 15. zmian Uchwały Budżetowej na 2009 r. Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ    z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta,

3. Bez uwag zaopiniowano przedłożony projekt uchwały w sprawie:

 • uznania za bezzasadną i oddalenia skargi pani Anny Orzechowskiej na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.

4. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:

 1. na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku miejskiego przy ul. Podtatrzańskiej 47a w Nowym Targu.
 2. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c o w budynku przy ul. Kowaniec 92" wraz z modernizacją budynku miejskiego przy ul. Kowaniec 92",
 3. na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Nowym Targu – ogrodzenie;
 4. na zimowe utrzymanie dróg osiedlowych w Nowym Targu, w sezonie 2009/2010,
 5. na administrowanie i zarządzanie obiektami Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu zgodnie z jej przeznaczeniem.

5. Ponadto:

 1. zapoznano się z prezentacją koncepcji architektonicznej parkingu wielopoziomowego przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Uwagi dot. uwzględnienia dodatkowych stanowisk do parkowania w okresie letnim na dachu budynku, zmiany usytuowania szlabanu oraz zaprojektowania w obrębie parkingu myjni samochodowej przekazano projektantom.
 2. Burmistrz zaakceptował przedłożony przez Wydział GNiPP projekt opinii wraz z uwagami do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ,
 3. pozytywnie zaopiniowano wniosek o dokonanie sprzedaży gruntu położonego przy ul. Kolejowej.
 4. wyrażono zgodę na likwidację środków trwałych tj. dwóch autobusów JELCZ M-11, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
 5. przyjęto wyniki negocjacji przeprowadzonych z najemcami parkingów miejskich, przyjmując nowe stawki miesięcznego ryczałtu od października br.
 6. omówiono wniosek o nabycie infrastruktury technicznej zrealizowanej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej. Postanowiono zaplanować w projekcie budżetu na rok 2010 środki finansowe na zakup sieci sanitarnej w ul. Kwiatowej, 

Pliki do pobrania

sbmzd_20090818_20090921.pdf (85) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 22-09-2009
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1311

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE