RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 104
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 2 do 29 czerwca 2009r

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczącego stworzenia stanowiska i wyznaczenia koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz powołania zespołu Konsultacyjnego
  2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Nowym Targu ul. Św. Doroty – nieruchomość niezabudowana nieogrodzona, na cele parkingowe, na ul Polnej – nieruchomość niezabudowana ogrodzona na cele parkingowe, nieruchomość na Os. Oleksówki – część gminnego parkingu na cele składowe
  3. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej,
  4. w sprawie przyznania Medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowego Targu dla ks. Proboszcza Kazimierza Mynarskiego,
  5. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wyłonienie inkasenta opłaty targowej i administrowanie placem targowym na os. Bereki w Nowym Targu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. przedłużenia umowy dzierżawy,
  2. przedłużenia umów najmu,
  3. sprzedaży nieruchomości w formie przetargowej,
  4. udzielenia dotacji dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na zakup motocykli crossowych dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu,
  6. kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zadań statutowych szkoły.
  7. zawarcia przez Gminę Miasto Nowy Targ porozumienia z Powiatem Nowotarskim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym Targu.
  8. zmiany Uchwały nr XXXI/367/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących,
  9. zmian Uchwały Budżetowej na 2009 r. Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  10. opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu, w późniejszym terminie zostanie przedłożony radzie projekt zmian w sprawie przepisów porządkowych i opłat oraz ulg i osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych komunikacja miejską.
  11. zmian w Statucie Urzędu Miasta,
 3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. nieograniczonego na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n.: Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ulicy Kokoszków z ulicą Kowaniec wraz z drogą do ulicy Waksmundzkiej w Nowym Targu.
  2. nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa ul. Podtatrzańskiej na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu, ok. 380 mb.
  3. nieograniczonego na wykonanie przebudowy mostu drogowego na potoku Robów w miejscowości Nowy Targ w ciągu drogi miejskiej na os. Zadział,
  4. na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ
  5. na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej nr 4 wraz z salą gimnastyczną na osiedlu Niwa w Nowym Targu"
 4. Ponadto:
  1. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt drogi krajowej na odcinku Rdzawka – Nowy Targ ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących węzłów: Nowotarskiego i Podhalańskiego Przygotowano wystąpienie z uwagami skierowane do projektanta do przedstawionego projektu. Prezentacja projektu nastąpi w dniu 6 lipca2009 o godz.16,00 w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ
  2. Burmistrz wyraził zgodę na przedłużenie umowy na prowadzenie na okres do 1 roku szaletu przy parkingu ul. Sikorskiego,
  3. Rozpatrzono i zaakceptowano wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2,6,11 o dofinansowanie organizacji zajęć profilaktyczno-wychowawczych „Lato w mieście” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  4. Burmistrz Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy z TVP S.A., Oddział w Krakowie (na emisję w TVP Kraków filmów promocyjnych TV LATO Nowy Targ),
  5. Uzgodniono zaproponowane przez Dyrektora zmiany do Regulaminu Organizacyjnym MZK w Nowym Targu.
  6. Ustalono treść umowy użyczenia obiektu przy Al. Tysiąclecia dla Klubu Sportowego „Gorce”i wyrażono zgodę na zawarcie takiej umowy na okres 1 roku.
  7. W porozumieniu z wójtami gmin ustalono wstępne warunki udostępnienia terenu w sąsiedztwie sortowni IB z przeznaczeniem na wykonanie toru dla sportów motorowych
  8. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wyjazdu 23 dzieci z rodzin najuboższych na kolonie profilaktyczną,
  9. Zapoznano się z informacją dot. postępu prac w zakresie wydawania decyzji odszkodowawczych przez Starostę Powiatu Nowotarskiego dla właścicieli działek przejętych przez Miasto pod projektowaną obwodnicę na odcinku ul. Waksmundzka – ul. Kowaniec.
  10. Rozpatrzono wnioski mieszkańców dotyczące żądania wykupu nieruchomości położonych na Równi Szaflarskiej w sąsiedztwie salonu Skoda. Ustalono, że należy niezwłocznie przystąpić do zmiany planu, uznając, że z punktu widzenia celu publicznego teren ten dla miasta jest zbędny.
  11. Podjęto decyzję o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta.

Pliki do pobrania

sbmzd_20090602_20090629.pdf (39) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 30-06-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1294

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE