RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 6 marca do 27 kwietnia 2009r

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz składu osobowego,
  2. sporządzenia planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,
  3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009,
  4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Nowy Targ w dziedzinie promocji miasta Nowy Targ w roku 2009,
  5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem ((lokal użytkowy usytuowany w piwnicach MOK-u ),
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży( nieruchomość niezabudowana położona w rejonie Osiedla J. Bednarskiego, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej),
  7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem (dzierżawa- nieruchomość zabudowana położna na terenie starej oczyszczalni, przeznaczona na cele magazynowe, najem - lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową położony przy Al. Tysiąclecia )
  8. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nr 0151-33/09 z dnia 16 marca 2009r ( w dziedzinie kultury i sztuki ),
  9. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nr 0151-34/09 z dnia 16 marca 2009r. (w dziedzinie promocji miasta Nowy Targ )
  10. ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 3 im Jana Pawła II , Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w , Gimnazjum Nr2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy miejscowości w znaku towarowym przedmiotów przeznaczonych do obrotu handlowego,
  2. udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  3. przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2008 r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu,
  4. zamiany lokali mieszkalnych (nr 5 na od. Bór 1a);
  5. zamiany lokali mieszkalnych (nr 1 na os. Bór 1a);
  6. zakupu nieruchomości;
  7. zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących;
  8. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Nowy Targ do realizacji projektu w ramach 3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”,
  9. przedłużenia umowy najmu (Al. Tysiąclecia 42),
  10. zmian Uchwały Budżetowej na 2009r Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008r. oraz zmian w budżecie miasta,
  11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Zaopiniowano bez uwag projekty uchwał przygotowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta w sprawach:
  1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  3. uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Heleny Waksmundzkiej na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ,
 4. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Kotlina, os. Na Skarpie i os. Niwa w Nowym Targu”
  2. nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa ul. Kościelnej i Placu Słowackiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej w Nowym Targu.”,
  3. nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa ul. Orkana i Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu”.
  4. nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Nowym
 5. Ponadto:
  1. zapoznano się i przyjęto z poprawkami Sprawozdanie z Budżetu Miasta za rok 2008,
  2. omówiono i zaakceptowano wprowadzenie do Budżetu Miasta na rok 2009 zadania inwestycyjnego pn ”Przyłącz gazowy do szkoły Nr.3 na Kowańcu”
  3. rozpatrzono uwagi złożone do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,
  4. omówiono i zaakceptowano wniosek dotyczący organizacji wspólnie z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim „ Półfinału Małopolskiego Festiwalu Smaku w dniu 12 lipca br.” oraz dokonano przesunięć środków budżecie na ten cel
  5. omówiono projekt uchwały w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowy Targ. Zobowiązano projektanta do sprecyzowania kierunków rozwoju uciepłownienia Miasta,
  6. zaakceptowano propozycję Dyrektora OPS dot. udzielenia pomocy pieniężnej w wysokości 3.000 zł rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru przy ul. Składowej,
  7. po zapoznaniu się z pismem PEC Geotermia Podhalańska S.A postanowiono wyrazić zgodę na sprzedaż przez NFOŚiGW swych akcji na rzecz BOŚ oraz nie skorzystać z przysługującego Miastu prawa do wskazania innego nabywcy tych akcji,
  8. negatywnie ustosunkowano się do projektu Rezolucji Rady Miasta Nowy Targ nawiązującej do przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregionu Tatry w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej ( EUWT) z uwagi na fakt, że sprawą zajmowała się już Rada Miasta oraz że Miasto w Euroregionie Tatry reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli,
  9. mając na uwadze trudną sytuację najemcy tj Spółki jawnej P. Mariana Maślanki i P Adama Budzyka, których zabudowania stolarni spłonęły w pożarze Burmistrz zdecydował o wycofaniu ze sprzedaży część działki ew. 10233/1 i podjął decyzję o przedłużeniu umowy najmu do 2011roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/318/08 z dnia 8 grudnia 2008r.
  10. Burmistrz w ramach posiadanych kompetencji dokonał zmian w budżecie miasta na rok 2009,
  11. na wniosek Dyrektora MZK postanowiono zwiększyć dotację o kwotę 15,000zł na sfinansowanie naprawy autobusu Jelcz.
  12. postanowiono unieważnić i ponownie ogłosić przetarg na przebudowę ulic B.Wstydliwego i W.Orkana z uwagi na złożoną jedną ofertę przekraczającą ponad 1 mln złotych środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.
  13. Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy Al. M. Kopernika 6.

Pliki do pobrania

sbmzd_20090306_20090427.pdf (44) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 28-04-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1390

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE