RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2004r.

 1. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • udzielenia samorządowi województwa małopolskiego pomocy finansowej w kwocie 40.000zł. na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w obiektach Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w N. Targu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań z zakresu administracji rządowej zawartych w "Programie rządowym na rzecz społeczności romskiej w Polsce",
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadań:
   • modernizacja suszarni i spalarni osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków,
   • modernizacja systemu chłodzenia płyty sztucznego lodowiska w Miejskiej Hali Lodowej,
  • zmian w budżecie miasta na 2004r.
  • udzielenia powiatowi nowotarskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów przebudowy ulicy Szaflarskiej,
  • przyjęcia darowizny od Podhalańskiego Związku Gmin.
 2. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki która weszła w skład ulicy Stawiska,
  • przyznania medalu pamiątkowego miasta dla Radevormwalder Mennerchor,
  • zmian w budżecie miasta na 2004r.
  • zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych oraz zmian układu wykonawczego budżetu miasta na 2004r.
  • wykonania uchwały Rady Miasta Nr 66/X/03 z 27 sierpnia 2003r. w sprawie realizacji gazyfikacji miasta,
  • powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004r.
 3. Wyrażono wolę dofinansowania kwotą 8.000 zł. badań powietrza atmosferycznego w zakresie oznaczeń zawartości dwutlenku siarki, tlenku azotu i pyłu zawieszonego.
 4. Pozytywnie zaopiniowano przedłożone przez Przewodniczącego Rady projekty uchwał w sprawach:
  • wyrażenia opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier na automatach,
  • ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu i powołania kapituły honorowej.
 5. Na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 6 postanowiono o dofinansowaniu kwotą 2.000 zł. Festynu Rodzinnego organizowanego w dniu 19 czerwca 2004r. pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł tato".
 6. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów szkół podstawowych Nr 2, 6 i 11 w sprawie dofinansowania organizacji półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przyznając na ten cel środki finansowe w wysokości:
  • 8.000 zł. - dla Szkoły Podstawowej Nr 2
  • 6.629 zł. - dla Szkoły Podstawowej Nr 6
  • 7.000 zł. - dla Szkoły Podstawowej Nr 11.
 7. Postanowiono o przyznaniu kwoty 8.000 zł. dla Ośrodka Pomocy Społecznej na dofinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin najuboższych na kolonię profilaktyczną.
 8. W II kwartale br. przeprowadzono 17 przetargów na roboty, dostawy i usługi stosownie do postanowień ustawy o zamówieniach publicznych. Wykaz tych zadań stanowi załącznik do sprawozdania.
 9. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. a dotyczących:
  • powołania Rady Sportu,
  • udzielenia samorządowi powiatu nowotarskiego pomocy finansowej w realizacji prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
  • zmian w budżecie miasta na 2004r,.
  • zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zmian w podziale miasta na obwody głosowania,
  • utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat (dotyczy działki w Rynku).
  • planu sieci i granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto,
  • planu sieci i granic obwodów szkolnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto.
Data wprowadzenia: 12-07-2004
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1918

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE