RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109
Zarządzenie Nr 0151-22/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 23 września 2005 r. (zm. Zarządzeniem Nr 0151-72/05 oraz Zarządzeniem Nr 0151-99/05) – wprowadza się poniższe zmiany i uzupełnienia:

 1. W § 2 ust. 6 dodaje się zdanie: „Sekretarz Miasta pełni funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.”
 2. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. W ramach Wydziału Finansowego funkcjonuje:
  a) stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta,
  b) stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Miasta,
  c) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i podatkowej,
  d) stanowisko pracy ds. budżetu i sprawozdawczości,
  e) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat.”
 3. W § 21 ust. 4 Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – zakres działania dodaje się pkt. 55-61:
  „55) prowadzenie ogółu spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym ulic miejskich,
  56) prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
  57) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych obejmujących zasięgiem gminy: Miasto Nowy Targ, Szaflary, Nowy Targ,
  58) dokonywanie kontroli działalności gospodarczej posiadaczy zezwoleń na wykonywanie przewozów,
  59) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami,
  60) opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy,
  61) udzielanie zgody na korzystanie z przystanków na drogach miejskich.”
 4. W § 21 ust. 14 Zespół Audytu i Kontroli – zakres działania - lit. A. otrzymuje brzmienie:
  „1) przeprowadzanie czynności audytowych, zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznanymi standardami oraz metodyką przyjętą w Urzędzie, celem rzetelnego, obiektywnego i należytego:
  a. badania stanu systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej,
  b. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  c. przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień;
  2) przeprowadzania czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
  3) opracowanie planów audytu wewnętrznego i uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem,
  4) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego poza planem, na wniosek Burmistrza,
  5) dokonywanie/zatwierdzanie wstępnej analizy i oceny obszarów ryzyka,
  6) realizacja zadań audytowych,
  7) opracowanie i prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
  8) prowadzenie bieżących akt audytu, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
  9) sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego,
  10) ustalenie i określanie czy cele audytu zostały osiągnięte,
  11) ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
  12) koordynacja prac audytu wewnętrznego i zewnętrznego,
  13) opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji w zakresie działania Audytora Wewnętrznego.”
 5. W Schemacie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu stanowiącym Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego uwidacznia się pełnienie przez Sekretarza Miasta funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2007_0151_022.pdf (31) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 01-03-2007
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1705

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE