RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1 - 29 kwietnia 2004r.

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • sprzedaży nieruchomości przy ul. Ludźmierskiej,
  • zmian w budżecie miasta oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki ew. nr 10386 o pow. 673 m2 położonej w rejonie ul. Pod Brzegiem,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działek ew. 6441/5 i 6441/7 przeznaczonych pod poszerzenie ul. Kokoszków,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu dz. ew. 6401/8 przeznaczonej na poszerzenie ul. Kokoszków,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów stanowiących własność miasta położonych przy ul. Szaflarskiej,
  • ustalenia wzoru karty zapisu dziecka do przedszkola oraz umowy o świadczenie usług,
  • ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 3, 4, 10 i 11 oraz Gimnazjum Nr 2
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki ew. nr 9243/1 o pow. 109 m2 zajętej pod ul. Droga do Klocka,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki ew. nr 9244/1 o pow. 196 m2 zajętej pod ul. Droga do Klocka,
  • ustalenia warunków rozwiązania umów użytkowania wieczystego z Nowotarską Spółdzielnią Mieszkaniową w stosunku do działek położonych przy ul. Podtatrzańskiej i na os. Bór stanowiących fragment drogi dojazdowej i chodników,
  • sposobu obliczania ceny sprzedaży mieszkań dla osób uprawnionych do zniżki na podstawie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych,
 2. Przyjęto i skierowano do Przewodniczącego Rady projekty uchwał w sprawach:
  • planu sieci i granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego,
  • zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w N. Targu,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat,
  • zmian w budżecie miasta.
 3. Podjęto decyzję o przygotowaniu projektu uchwały Rady w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy Zakopiance od granicy z gminą Szaflary do ogródków działkowych.
 4. Na wniosek FHU "Bartek" wyrażono zgodę na dzierżawę terenu k/wysypiska śmieci przy ul. Szaflarskiej z możliwością ogrodzenia na okres 3 lat, który po wyrównaniu i uporządkowaniu wykorzystany zostanie na przechowanie i ekspozycję posiadanego przez firmę sprzętu jak również lokalizację pomieszczeń socjalno biurowych.
 5. Postanowiono o rozdysponowaniu środków ( 40 tyś. zł. ) na wyposażenie miejsc rekreacji na terenie miasta w sposób następujący:
  1. Przedszkole Nr 5 - 6.588 zł.
  2. Przedszkole Nr 7 - 6.588 zł.
  3. Przedszkole Nr 4 - 11.714 zł.
  4. Szkoła Podst. Nr 5 - 3.610 zł.
  5. Gimnazjum Nr 1 - 10.000 zł.
  6. OSP - 1.500 zł.
  Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Na wniosek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w N. Targu podjęto decyzję o dofinansowaniu kwotą 3.000 zł. VI Trzeźwościowego Festynu Rodzinnego.
 7. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały grupy radnych w sprawie zmiany nazwy ul. "Droga do Klocka". Zastrzeżenie budzi proponowana nazwa " Kokoszków - boczna".
 8. Postanowiono o ponownym ogłoszeniu przetargu ofertowego na sprzedaż kompaktora "Stavostroj com - 300". Dotychczasowe przetargi nie przyniosły rezultatu.
 9. Nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej basenem kąpielowym na os. Na Skarpie. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił Komornik Sądowy w Nowym Targu.
 10. W okresie od 1 stycznia - 29 kwietnia br. przeprowadzono 15 przetargów w trybie zamówień publicznych oraz wszczęto postępowanie w dalszych 8 przetargach na roboty i usługi realizowane przez Urząd Miasta. Informacja z tego zakresu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
 11. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 26 lutego br. a dotyczących:
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach,
  • zmiany uchwały Rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6",
  • realizacji zadania inwestycyjnego p.n. doszczelnienie istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2004r.,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w placówkach szkolnych,
  • przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lotników 2,
  • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta.
Oglądane: 2025

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE