RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 227
Odpowiedź na Interpelację

Szanowny Pan
Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ

 

Nasz znak: AiK – 0003.14.2019.
Nowy Targ, 28 listopada 2019 r.

 

W związku ze złożoną interpelacją w dniu 18 listopada 2019 roku dotyczącą zapewnienia schronienia osobom bezdomnym uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina w celu wykonywania swoich zadań możne tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zlecenie realizacji zadania w formie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym może nastąpić:

  1. w trybie konkursu ofert ofert,
  2. w trybie międzygminnego porozumienia,
  3. w trybie zakupu usług.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. „ Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ”. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty z organizacji pozarządowych (Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oraz Stowarzyszenie Jesień). Wyłoniono dwie oferty spełniające warunki zapytania.

Dodatkowo na podstawie Uchwały NR IV/38/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. zawarto międzygminne porozumienie w sprawie zapewnienia miejsc w schronisku dla bezdomnych kobiet pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Miastem Rzeszowem.

W związku z zastosowaną formą wyłonienia realizatora usługi, nie podlegającą trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadanie nie zostało wpisane do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Osoby bezdomne będące w stanie nietrzeźwym co do zasady nie mogą przebywać w placówkach zapewniających schronienie (noclegownie lub schroniska). Każda osoba bezdomna, która była objęta działaniami Policji, a była pod wpływem alkoholu, była osadzana do wytrzeźwienia lub w przypadku zagrożenia życia kierowana na SOR. W ubiegłym roku zlecono Nowosądeckiemu Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta zapewnienie miejsc w ogrzewalni, biorąc pod uwagę osoby opuszczające zakład karny w Nowym Sączu. Z uwagi jednak na znikome zainteresowanie tą formą pomocy w 2019 r. nie przedłużono umowy w tym zakresie. Natomiast w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej przygotowano miejsce interwencyjne z przeznaczeniem na pobyt osoby bezdomnej i trzeźwej, której stan zdrowia nie zagraża zdrowiu lub życiu, stanowiące quasi ogrzewalnię, o czym powiadomiono również Policję. Z przygotowanego miejsca nikt nie skorzystał.

Wojewoda Małopolski zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, a warunkiem dokonania rejestracji jest spełnienie standardów placówek udzielających tej formy pomocy. Zgłaszane tam placówki, w tym także przez Gminę Miasto Nowy Targ, podlegają kontroli przez służby Wojewody Małopolskiego.

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat,
  2. aa.

Do wiadomości:

  1. Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
  2. Pan Łukasz Knurowski – Naczelnik Administracji i Kadr.
Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE