RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowny Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK - 0003.12.2019.S
Nowy Targ, 17 października 2019 r.
 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 7 października 2019 dot. uruchomienia w Nowym Targu ogrzewalni lub noclegowni uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej, wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, a który wszedł w życie 1 września 2016 r. udzielenie schronienia osobie bezdomnej następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych m.in. w zakresie powierzchni przypadającej na osobę w pomieszczeniu noclegowym, wyposażenia pomieszczeń, sanitariatów, pomieszczeń jadalnianych czy świetlic, pomieszczeń biurowych, magazynów odzieży, pralni, a także w zakresie obsługi kadrowej. Standardy tych placówek określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Do sierpnia 2016 r. przy ul. Ludźmierskiej na mocy porozumienia pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a Ośrodkiem Pomocy Społecznej wyznaczono miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, które funkcjonowały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w myśl których udzielenie schronienia następowało przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Z chwilą wejścia w życie zmian w zakresie udzielania pomocy w formie schronienia, miejsce na ul. Ludźmierskiej nie miało podstaw prawnych funkcjonować na dotychczasowych warunkach. W obecnym stanie prawnym koniecznym jest zapewnienie nie tylko odpowiednich warunków lokalowych, ale również zapewnienie m.in. pomocy medycznej w razie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu osób przebywających w tych placówkach. W związku z powyższym informuję, że do zlikwidowania miejsc noclegowych przy ul. Ludźmierskiej, musiało dojść w wyniku wprowadzonych przez ustawodawcę zmian przepisów prawa., które weszły w życie 1 września 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wytycznych skierowanych do gmin w zakresie pomocy osobom bezdomnym wskazuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w celu wykonywania swoich zadań można tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Miasto Nowy Targ zleca realizację zadania w formie schronienia dla osób bezdomnych organizacjom pozarządowym, a dodatkowo w celu udzielenia schronienia bezdomnym kobietom zawarto międzygminne porozumienie, na które Rada Miasta Nowy Targ wyraziła zgodę poprzez podjęcie stosownej uchwały (Uchwała NR IV/38/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r.)

Sytuacja osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Nowego Targu jest monitorowana przez pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy policji. W wyniku przeprowadzonego z 13 na 14 lutego 2019 r. Ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych, w które zaangażowano OPS, Policję, PKPS oraz Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu na terenie miasta przebywało 5 osób bezdomnych, w tym 1 w szpitalu (informacja o wynikach ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w woj. małopolskim dostępna jest na stornie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Obecnie schronienie zabezpieczamy sześciu osobom, w tym dwóm w noclegowni, trzem w schronisku oraz jednej w schronisku dla kobiet. Podstawowym warunkiem skorzystania z noclegowni i schroniska jest abstynencja, ponieważ zgodnie z art. 48a ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w tych placówkach nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Nadmienia się, że na naradzie roboczej organizowanej przez OPS w Nowym Targu z udziałem przedstawicieli m.in. organizacji pozarządowych, szpitala i policji przekazano niezbędne informacje o placówkach udzielających schronienia, telefony kontaktowe oraz uzgodniono zasady współdziałania w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi instytucjami.

Jednocześnie należy stanowczo podkreślić, że żadnej osobie bezdomnej chcącej skorzystać ze schronienia nigdy nie odmówiono tej formy pomocy, a wręcz przeciwnie każdorazowo pracownicy socjalni Ośrodka nakłaniają do skorzystania ze schronienia w specjalnie przystosowanych do tego celu placówkach. Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej zabezpiecza podstawowe potrzeby osób bezdomnych i potrzebujących m.in. poprzez udzielenie bezpłatnych obiadów, zapewnienie odzieży czy suchego prowiantu.

Osoby bezdomne odmawiające udzielenia pomocy i pozostające w stanie nietrzeźwym, w okresie zimy miały zapewnioną możliwość skorzystania z przygotowanej na ten czas ogrzewalni. Jednakże praca socjalna prowadzona w tym środowisku ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do zerwania z uzależnieniami, co otwiera drogę do uzyskania pomocy w formie lokalu socjalnego.

 

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE