RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 331
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK - 0003.12.2019.S
Nowy Targ, 11.10.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 7 października 2019 r. w sprawie rozbudowy ul. Zalewowej w Nowym Targu.

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Zalewowej w Nowym Targu”, odnosząc się do do zawartych w niej pytań, uprzejmie informuję i wyjaśniam, że wszystkie informacje, o które Pani pyta są dostępne na stronie internetowej miasta.

Ad. 1. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac projektowych dla przedmiotowego zadania zostało opublikowane poprzez umieszczenie na stronie internetowej tutejszego urzędu w dniu 29.02.2016 r. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Grzegorza Szczurka zamieszkałego w Nowym Sączu prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „GFS Grzegorz Szczurek” z siedzibą ul. Świt 14, 33-300 Nowy Sącz.

Ad. 2. W dniu 14 kwietnia 2016 r. została zawarta pisemnie z Panem Grzegorzem Szczurkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „GFS Grzegorz Szczurek” z siedzibą ul. Świt 14, 33-300 Nowy Sącz, umowa nr FPiI 15/2016, znak: FPiI.7011.8.2016. Zgodnie z zapisami ww. umowy (§ 7 ust. 1) wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało ustalone na kwotę brutto 32 800,00 zł i wypłacone na podstawie § 7 ust.2 i 3, tj. po dokonaniu odbioru. Z tytułu udzielonej rękojmi, (§ 10 ust.3) wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy.

Ad. 3. Odbyło się wiele spotkań w Urzędzie Miasta Nowy Targ z Panem Grzegorzem Szczurkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „GFS Grzegorz Szczurek” z siedzibą ul. Świt 14, 33-300 Nowy Sącz, ostatnie miało miejsce 6 września 2019 r.

Ad. 4. Nie były naliczane kary umowne.

Ad. 5. Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji w ramach swoich kompetencji nadzoruje projektanta i rozlicza jego pracę na bazie postanowień umownych.

Ad. 6. O skuteczności odwołania zdecyduje organ odwoławczy, a jego celem jest uzyskanie możliwości kontynuowania postępowania w organie pierwszej instancji i ponowne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

Ad. 7. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, o wydaniu decyzji znak: WI-I.7821.1.45.2018.MP w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ul. Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000,00 – 0+168.62”, było opublikowane w BIP na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ.

Ad. 8. W załączeniu przesyłam kopię umowy (wraz z zawartymi aneksami) dotyczącą realizacji powyższych prac projektowych.

Otrzymują:
1. Adresat + załączniki zgodne treścią pisma.
2. Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości.
3. Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr.
4. FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE