RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK - 0003.10.2019.S
Nowy Targ, 12.09.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 9 września 2019 r. w sprawie rozbudowy ul. Zalewowej w Nowym Targu.

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Zalewowej w Nowym Targu” uzupełniając informacje przekazane przy odpowiedzi z dnia 12.08.2019 r. uprzejmie informuję:

  • 27.06.2018 r. wykonawca dokumentacji projektowej działając na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ wystąpił z wnioskiem do Starosty Nowotarskiego o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu budowlanego dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000,00 – 0+168,82”.
  • 19.07.2018 r. otrzymano zawiadomienie (z dnia 18.07.2018 r.) o prowadzeniu przedmiotowego postępowania.
  • 03.09.2018 r. wpłynęło postanowienie Starosty Nowotarskiego z dnia 30.08.2019 r. wzywające Burmistrza Miasta do ustosunkowania się do zarzutów i uwag zawartych w dwóch pismach mieszkańców złożonych w trakcie postępowania, na które udzielono odpowiedzi w terminie.
  • 24.09.2018 r. wniosek został uzupełniony o informację, że droga nie jest przeznaczona na potrzeby obronności państwa.
  • 25.09.2018 r. Starosta Nowotarski po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Zalewowej w Nowym Targu w km 0+000,00 – 0+168,82”.

Od wydanej decyzji zostały złożone dwa odwołania do Wojewody Małopolskiego. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego sprawa postępowała następująco:

  • 25.04.2019r Wojewoda Małopolski uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez pierwszą instancję – Starostę Nowotarskiego.
  • 18.07.2019 r. pismem z dnia 15.07.2019 r. (tj. po prawie trzech miesiącach) Starosta Nowotarski zawiadamia ponownie o prowadzonym postępowaniu.
  • Jednocześnie postanowieniem również z dnia 15.07.2019 r. Starosta Nowotarski nakłada pisemnie obowiązek na uzupełnienie dokumentacji projektowej wyznaczając zbyt krótki termin do 05.08.2019 r. na odpowiedź na zadane pytania i oczekiwane obszerne wyjaśnienia projektanta.
  • 07.08.2019 r. projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu. Jednak uzyskał informację, że jest już po terminie i zostanie wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji ZRID.

W związku z zaistniałą sytuacją odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta z Projektantem P. Grzegorzem Szczurkiem działającym z upoważnienia Burmistrza w przedmiotowej sprawie. Na spotkaniu Projektant wyjaśnił przyczyny opóźnienia w złożeniu wniosku o przedłużenie terminu na uszczegółowienie dokumentacji. W czasie, gdy wpłynęło postanowienie Starosty Projektant był na urlopie wypoczynkowym (przełom lipca i sierpnia). Kiedy po powrocie z urlopu korespondencja została mu przekazana mimo, że było już po wyznaczonym terminie, natychmiast zareagował wysyłając stosownego maila z prośbą o przedłużenie terminu. Jednak organ pierwszej instancji odmówił wydłużenia terminu uzasadniając opóźnieniem i wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Projektant (jako pełnomocnik) zamierza się odwołać od tej decyzji do organu drugiej instancji. Po zakończeniu postępowania odwoławczego w zależności od jego wyników zostaną podjęte w porozumieniu z Projektantem dalsze działania.

Niezależnie od tej ścieżki postępowania, tak jak informowałem wcześniej, Urząd Miasta negocjuje z zainteresowanymi mieszkańcami tej ulicy kwestie wykupu terenu pod przyszły pas drogowy, co dałoby możliwość udrożnienia przejazdu dla zainteresowanych mieszkańców, a w następstwie budowy tej drogi.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie poniosło dodatkowych kosztów w związku z prowadzeniem powyższej sprawy przez Pełnomocnika, a udzielanie Projektantowi upoważnienia do występowania w imieniu Gminy i Burmistrza w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej jest standardem i miało miejsce również w tym przypadku.

W kolejnej kwestii podniesionej w Pani interpelacji informuję, że termin realizacji przedmiotowej inwestycji będzie możliwy do ustalenia między innymi po uzyskaniu decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Miasta, a być może również będzie możliwe pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie tej inwestycji drogowej.

Odnośnie Pani zapytania dotyczącego rzekomych słów Burmistrza proszę o konkretne wskazanie źródła lub osób, które informują o takim tonie wypowiedzi oraz wskazanie sytuacji kiedy takie słowa miałyby paść. Wtedy będę miał możliwość ustosunkowania się do kwestii dotyczącej sugerowanej przez Panią wypowiedzi w pytaniu nr 4.

Jednocześnie chciałbym podkreślić w aspekcie oczekiwania społecznego, że służby różnych szczebli administracji samorządowej i rządowej powinny współdziałać na zasadzie pomocniczości w zakresie procedowania dokumentacji projektowej oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, także z zakresu budowy dróg, które mają za cel publiczny służyć mieszkańcom danej gminy i regionu. Przecież ani projektant, ani wójt/burmistrz/starosta nie budują drogi dla siebie, lecz realizują konkretne zapotrzebowanie społeczne podejmując działania na wniosek mieszkańców.

Myślę, że przedmiotowe wyjaśnienia są wystarczające. W przypadku wątpliwości zapraszam do Urzędu Miasta do Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji celem zapoznania się z dokumentacją źródłową.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości.
3. Sekretarz Miasta.
4. FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE