RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Marek Fryźlewicz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GO.7031.1.2.2019
Nowy Targ, 17 września 2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację i zapytanie

Ad 1.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 9 września 2019r. uprzejmie informuję, iż w związku z licznymi wątpliwościami, niejasnościami i znakami zapytania jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niezasadne jest z wyprzedzeniem informowanie mieszkańców miasta Nowy Targ o zmianach, zanim ukażą się akty wykonawcze do zmienionej ustawy, a w sytuacjach wątpliwych, interpretacji resortu. Część zmian jakie wejdą w życie będą uzależnione od podjętych przez Radę Miasta uchwał. W środowisku samorządowców wiele mówi się też o konieczności zmiany ustawy, która może nastąpić tuż po wyborach, żeby wyeliminować powstałe wątpliwości interpretacyjne.

Najważniejsza ze zmian dotyczy kwestii obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wątpliwości dotyczą chociażby określenia od kiedy zastosowanie znajdzie obowiązek selektywnej zbiórki, a tym samym zakaz zbierania odpadów w sposób nieselektywny. W tym zakresie teoretycznie w grę wchodzić mogłyby trzy różne momenty: wejście w życie ustawy nowelizującej, 12 miesięczny okres przejściowy oraz zakończenie trwających umów na odbiór odpadów. W tym wypadku analiza systemowa prowadzi do wniosku, iż obowiązek ten wchodzi w życie w 12 miesięcznym okresie przejściowym w związku z nowelizacją przez rady gmin odpowiednich uchwał związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Śledząc bacznie poczynania innych samorządów, jak też brak rozwoju rynku przedsiębiorców zajmujących się odpadami, nowe przepisy mogą przynieść znaczący wzrost kosztów.

Zgodnie z art.9 ust.1 przedmiotowej ustawy rada gminy jest zobowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem 6 września 2019r. do znowelizowanych przepisów, w terminie do 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. do dnia 6 września 2020r.

Ponadto informuję, iż chcąc zapewnić obowiązywanie dotychczasowych zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tuż przed wejściem w życie ustawy nowelizującej wszczęliśmy postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszego miasta.

Mając na względzie skalę problemu i konieczność optymalizacji kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, których ilość rośnie z roku na rok, podjąłem decyzję o wyodrębnieniu Referatu ds. gospodarki odpadami. Jednym z zadań Referatu jest prowadzenie i kontynuowanie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców, bo tylko większa świadomość ekologiczna może spowodować ograniczenie wytwarzanych przez nas odpadów, co będzie miało wymiar także ekonomiczny dla naszych portfeli.

W odpowiedzi na zaproszenie Pana Jacentego Rajskiego przewodniczącego Komisji Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju na najbliższym posiedzeniu w/w komisji przekażemy informacje związane z nowelizacją w/w ustawy.

Ad.2

Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa węzła Przesiadkowego PARK & RIDE - ul. Kościuszki" jest realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Jest jednym z działań w ramach wspólnego projektu z Gminą Nowy Targ i Gminą Szaflary pn.: "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary", realizowanego z dofinansowaniem unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna - polityka energetyczna, Działanie 4.5 - Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2, - Niskoemisyjny transport miejski - SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17.

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym z którym została podpisana stosowna umowa, rozpoczął pracę w dniu 03.01.2019 r. Przeprowadzono już wiele spotkań z Wykonawcą robót i Projektantem w celu wypracowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji, przy zachowaniu podstawowych i wymaganych wnioskiem o dofinansowanie parametrów technicznych, na bieżąco odbywają się spotkania i narady koordynacyjne. Koniecznym było i jest również uzyskanie wielu uzgodnień i zgód na zaproponowane rozwiązanie projektowe. W trakcie jest uzyskiwanie przez Wykonawcę uzgodnień z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie kolizji z kolektorem sanitarnym oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Następnie, będzie konieczne uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, co umożliwi w konsekwencji złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji prac.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE