RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.10.2019. S
Nowy Targ 16.09.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 09.09.2019r

Odpowiedź na interpelację:

Ad. 1. W treści interpelacji podaje Pan nieprawdziwe informacje, wskazując, iż z-ca burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg, na jednej z komisji, podała kwotę ok.7 tys. zł, jako koszt ponownego wykonania pokrycia dachowego na jednej kawiarence. Jest to informacja zmanipulowana, bowiem informacja jaką podała Joanna Iskrzyńska-Steg, dotyczyła poniesionego przez miasto kosztu plandeki i jej montażu, naciągniętej na konstrukcję dachu jednej z kawiarni, który wynosił ok.7000,-zł (dokładnie 7276,08zł), a nie kosztów nowego pokrycia dachowego z trwałego materiału. Koszty dwóch plandek, które służyły jako pokrycie dachów w kawiarenkach przez prawie 3 lata i uległy zużyciu, opiewają na łączną kwotę ok. 14 tys.zł. Obecnie plandeki, zostały zastąpione trwałym pokryciem z blachy w kolorze grafitowym.

Koszt wymiany pokryć dachowych na dwóch budynkach gastronomicznych zlokalizowanych na płycie Rynku w Nowym Targu wyniósł: 89 264,79 zł. netto + 23% VAT.

Odzyskano podatek VAT w kwocie 20 300,90 zł. Dodatkowym kosztem był nadzór inwestorski w kwocie 1 000,00 zł brutto.

Ad. 2. Koszt budowy dwóch budynków gastronomicznych na płycie nowotarskiego Rynku wyniósł: 698 000,00 zł. netto + 23% VAT.

Odzyskano podatek VAT w kwocie 160 540,00 zł zł. Dodatkowym kosztem był nadzór inwestorski w kwocie 2 500,00 zł brutto.

Ad. 3. Pow. użytkowa kawiarenek - po 78,91 m2 każda.

Ad. 4. Dzierżawca: Firma Handlowa "LA DONNA" Agata Rejowska, tymczasowego budynku gastronomicznego wraz z przyległym terenem zlokalizowanym w północno-zachodniej części płyty Rynku, od początku dzierżawy, tj. od 27 lipca 2016r. do sierpnia 2019r. - za 36 miesięcy- wpłacił do kasy Urzędu Miasta z tego tytułu kwotę: 189 306,38 zł brutto. Miesięczny czynsz dzierżawy po waloryzacji z dniem 1 sierpnia 2019r. wynosi: 5226,15zł brutto.

Dzierżawca: Firma "Lolly Polly" Urbańscy Sp.z o.o.Sp.k., tymczasowego budynku gastronomicznego wraz z przyległym terenem zlokalizowanym w południowo-zachodniej części płyty Rynku, od początku dzierżawy, tj. od 18 sierpnia 2016 roku do sierpnia 2019r. - za prawie 36 miesięcy- wpłacił do kasy Urzędu Miasta z tego tytułu kwotę: 192 628,63 zł brutto. Miesięczny czynsz dzierżawy po waloryzacji z dniem 1 września 2019r. wynosi:5291,16zł brutto

Łącznie przychód dla miasta z dzierżawy dwóch kawiarni za 3 lata wyniósł: 381 935,01zł

Dzierżawcy płacą także podatek od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie, co jest dodatkowym dochodem dla gminy.

Zgodnie z umową, każdy z dzierżawców poniósł nakłady w kwocie: 300 000,-zł brutto, na wykonanie adaptacji i wyposażenia lokalu oraz urządzenia ogródka gastronomicznego. Dzierżawcy zostali również zobowiązani do prowadzenia lokalu codziennie przez cały rok oraz prowadzenia i utrzymania ogólnodostępnych toalet.

Ad. 5. Wobec dzierżawcy "kawiarenki" zlokalizowanej w północno-zachodniej części płyty Rynku Firma Handlowa "LA DONNA" zastosowano jednorazowe obniżenie o 24/31 wysokości miesięcznego czynszu (czynsz za 24 dni) z uwagi na przestój w działalności gastronomiczno - handlowej spowodowanej wykonywanym w ramach gwarancji remontem posadzki.

Analiza finansowa

Koszt budowy dwóch kawiarni - 698 000,00 zł Koszt pokrycia budynków blachą - 89 264,79 zł Łączny koszt budowy kawiarni - 787 264,79 zł

Przychód dla miasta z dzierżawy dwóch kawiarni za 3 lata - 381 935,01zł

Z powyższego wyliczenia wynika, że po 6 latach ( 2 x 381 935,01zł), do kasy miasta z dzierżawy dwóch budynków wpłynie kwota:763 870,02zł, która pokryje koszt ich budowy tj. 787 264,79zł.

Reasumując za 3 lata, środki uzyskane z dzierżaw dwóch kawiarni, pokryją zainwestowane środki na ich budowę i inwestycja będzie miastu przynosić duże zyski.

Należy jednak podkreślić, że z uwagi na sytuację likwidacji publicznych szaletów zlokalizowanych w centrum miasta, podczas rewitalizacji Płyty Rynku, jednym z ważnych zadań, jakie miasto powierzyło kawiarniom zlokalizowanym w centrum miasta ( i tak przygotowało ich projekt) to obowiązek utrzymania
i prowadzenia przez dzierżawców, przez cały rok, toalet ogólnodostępnych. W wyniku takiego rozwiązania, miasto nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z urządzaniem toalet publicznych w centrum miasta.

Koszt prowadzenia toalet publicznych jest znany miastu, ponieważ administruje toalety ogólnodostępne w Parku Miejskim . Koszty roczne za prowadzenie i utrzymanie toalet w Parku, w budynku który jest własnością miasta ( nie ponosimy kosztów dodatkowych za wynajem), wynoszą ok . 100 000,-zł. Na ten koszt składają się koszty: etatów pracowników obsługi, środków czystości, wody, gazu, prądu.

Warto przy tym podkreślić, że gdyby kawiarnie nie prowadziły toalet ogólnodostępnych, to miasto byłoby zobligowane do urządzania i prowadzenia tychże toalet w centrum miasta i musiałoby ponieść koszty z tym związane, w kwocie co najmniej: 100 000,-zł rocznie.

Przyjmując zatem powyższe założenie, rentowność przedsięwzięcia wygląda następująco:

Koszt budowy dwóch kawiarni i wymiany dachów - 787 264,79 zł

Przychód dla miasta z dzierżawy dwóch kawiarni za 3 lata - 381 935,01zł Potencjany wydatek miasta na urządzenie toalet publicznych za 3 lata- 300 000,00zł Łącznie: 681 935,00zł

Z powyższej analizy jednoznacznie wynika, że biorąc pod uwagę fakt, że miasto przez ostatnie 3 lata nie wydało środków finansowych na toalety w centrum miasta, więc ma z tego tytułu oszczędności w kwocie: 300 000zł, a wpływy za 3 lata z dzierżaw kawiarni wynoszą: 381 935,01zł to sumując te koszty, mamy kwotę: 681 935,00zł, która wskazuje, że inwestycja jest już opłacalna i przynosi same zyski.

Opierając się na powyżej przedstawionych danych i obliczeniach, należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na uruchomieniu na płycie Rynku, dwóch kawiarni z funkcją ogólnodostępnych toalet, było jak najbardziej trafne i ekonomicznie uzasadnione.

Warto przy tym podkreślić, że lokalizacja kawiarni o wysokim standardzie na płycie Rynku w centrum Nowego Targu, ma obecnie ogromny wpływ na ożywienie życia kulturalno-towarzyskiego. Wszyscy obserwujemy, że nasz Rynek odgrywa dużą rolę w codziennym życiu mieszkańców, jak i z roku na rok odwiedza go coraz więcej turystów, którzy chętnie korzystają z oferty tychże kawiarni.

Mam nadzieję, że przedstawiona powyżej szczegółowa analiza tego przedsięwzięcia, rozwieje wszystkie wątpliwości Pana Radnego, co do celowości tej inwestycji.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. Strona internetowa Urzędu Miasta Nowy Targ
5. WFPiI aa
6. WRUiGN aa

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE