RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowna Pani Agata Michalska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GO.7031.1.2019
Nowy Targ, 6 sierpnia 2019r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie odbioru segregowanych śmieci z terenu miasta Nowy Targ

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Panią na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 29 lipca 2019r. uprzejmie informuję, że zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Nowego Targu zostały określone w Umowie nr ZP.272.7.2019 z dnia 27 marca 2019r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Konsorcjum Firm P.P.K. "EMPOL" Sp. z o.o. i FCC "Podhale" Sp. z o.o.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

 • zakup i dostarczenie właścicielom nieruchomości worków na bioodpady, w przypadku selektywnej zbiórki dodatkowo worków na papier i szkło zgodnie ze złożoną deklaracją,
 • oznakowanie wszystkich pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach położonych na terenie miasta Nowy Targ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19),
 • wyposażenie wszystkich nieruchomości w etykiety zaopatrzone unikalnym kodem kreskowym umożliwiającym identyfikację adresu nieruchomości, z którego został odebrany pojemnik lub worek oraz rodzaj frakcji,
 • wyposażenie samochodów biorących udział w realizacji zamówienia w przenośne czytniki kodów kreskowych umieszczonych na pojemnikach i workach, jak również przekazywanie na bieżąco odczytów do Urzędu,
 • umożliwienie bieżącego podglądu (monitoring online) tras przejazdowych samochodów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Nowy Targ,
 • odbiór przeterminowanych leków z siedmiu wyznaczonych aptek prowadzących zbiórkę na terenie miasta,
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ łącznie,
 • zorganizowanie i prowadzenie ogólnodostępnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak:
  1. zużyte baterie i akumulatory,
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  4. zużyte opony,
  5. odpady budowlane i rozbiórkowe,
  6. przeterminowane leki i chemikalia,
  7. odpady zielone tj.: trawa, liście,
  8. metal,
  9. papier,
  10. tworzywo sztuczne,
  11. szkło,
 • odbiór odpadów zielonych powstałych po wykaszaniu z terenów wokół zabudowy wielolokalowej i po pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na tych terenach, poprzez podstawienie przez Wykonawcę kontenera KP 7 w miejscu i czasie wcześniej ustalonym z Zarządcami,
 • zapewnienie Gminie Miasto Nowy Targ osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w okresie objętym umową zgodnie z obowiązującą ustawą z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) i przyjętymi w tym zakresie aktami wykonawczymi,
 • monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbiera je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę zgodnie z art. 9f w/w ustawy.

Zasady gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości określa natomiast Regulamin utrzymania czystości i porządku na Miasta Nowy Targ. Zgodnie z w/w regulaminem, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia w odpowiednie pojemniki oraz systematycznego pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Dodatkowo na terenie Miasta zostały utworzone 3 ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki odpadów w których mieszkańcy mogą oddać: tworzywo sztuczne, szkło, metal i metal.

Na terenach zabudowy wielolokalowej znajduje się natomiast 46 punktów, gdzie mieszkańcy mogą oddać tworzywo sztuczne oraz szkło. Pozostałe odpady komunalne mieszkańcy bloków gromadzą w boksach śmietnikowych, gdzie odpowiednie pojemniki zobowiązani są zapewnić Zarządcy.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych łatwo jest na bieżąco weryfikować oddawane przez mieszkańców odpady komunalne. Każda frakcja odbierana jest w innym dzień, a poza tym wiemy do kogo należą wystawione odpady.

W przypadku budynków wielolokalowych jest to trudne, ponieważ wszyscy mieszkańcy korzystają ze wspólnych pojemników. Dlatego pomimo starań części lokatorów, konsekwencje błędnej segregacji ponosi cała społeczność bloku. Pomimo, iż spółdzielnie, zarządcy, administracje osiedli proszą mieszkańców o staranne segregowanie i przypominają o odpowiedzialności solidarnej wciąż występują "śmieci", które nie powinny znaleźć się w poszczególnych frakcjach. Ponadto informacja o zasadach segregowania odpadów umieszczona jest na drzwiach boksów, a pojemniki są odpowiednio oznaczone, odpady nie są segregowane. Świadczą o tym zdjęcia, z którymi można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Odpadami, który prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją umowy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 9f ustawy w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przejmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

Dodatkowo pragnę Panią poinformować, że na bieżąco w przedszkolach i szkołach prowadzona jest edukacja na temat segregacji odpadów na terenie miasta. Ponadto tut. Urząd organizuje:

 • akcje "Sprzątamy swoje Miasto", która odbywa się cyklicznie dwa razy do roku w miesiącu kwietniu i wrześniu, w których uczestniczą wszystkie dzieci, młodzież z nowotarskich przedszkoli i szkół, harcerze, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mogą również wziąć udział wszyscy mieszkańcy, którzy dbają o środowisko,
 • konkurs recyklingowy prowadzony w nowotarskich szkołach: "Zbiórka makulatury" i "Zbiórka puszek aluminiowych",
 • Podhalańskie Dni Recyklingu - organizowane na nowotarskim Rynku przez firmy Biosystem elektrorecykling Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz BIOSYSTEM Organizację Odzysku Opakowań SA, w trakcie których każdy mieszkaniec miasta może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest także na stronie tut. Urzędu pod hasłem "Odpady komunalne w roku 2019", gdzie można znaleźć wszystkie informacje dotyczące: pojemników i worków (kolorystykę), w które winna być wyposażona nieruchomość, abc segregacji, wykaz mini punktów selektywnej zbiórki odpadów, wykaz aptek, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki, jak również godzina otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Do PSZOK-a mieszkańcy Nowego Targu, którzy złożyli deklaracje OK-A (deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych) w ramach wnoszonych opłat do Urzędu Miasta mogą oddać selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Dziękuję za okazane zainteresowanie problemami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta i poruszenie tej sprawy jakże ważnej dla całej społeczności Nowego Targu.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.
Do wiadomości :
P. Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
P. Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE