RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 101
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
AiK. 0003.8.2019.S
Nowy Targ, 09.08.2019 r.
 

dotyczy: stanu zatrudnienia i zmian kadrowych w Urzędzie Miasta.

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 29.07.2019 r. w sprawie zatrudnienia Pani Ewy Mozdyniewicz i Pana Arkadiusza Szymczyka informuję, iż zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym: "Kierownikiem urzędu jest wójt."
Z przepisu tego wynika, że to Burmistrz Miasta realizuje wszelkie prawa i obowiązki określone przepisami wobec osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, Kodeksem pracy i z Procedurą naboru pracowników obowiązującą w tutejszym Urzędzie.

Dodać należy, iż zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego radni nie mają żadnych uprawnień do ingerencji w pracę urzędu gminy, a upoważnienie ich w statucie do takich działań jest niezgodne z prawem, w tym z ww. ustawą o samorządzie gminnym.
W związku z powyższym, Pani pytania dotyczące pracowników Urzędu Miasta nie znajdują żadnego uzasadnienia w świetle obowiązującego prawa, wobec czego pozostaną one z mojej strony bez odpowiedzi. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że § 37 ust. 2 Statutu Miasta Nowy Targ ściśle określa definicję interpelacji wedle której: "Interpelacje dotyczą spraw miejskiej wspólnoty o zasadniczym charakterze."

Pani pytania w żaden sposób nie można również zakwalifikować jako pytania o charakterze interpelacji. Nie dotyczą one bowiem spraw miejskiej wspólnoty o zasadniczym charakterze, a kwestii wewnętrznej organizacji pracy Urzędu Miasta, nie podlegających kontroli ze strony radnych Miasta.

Informuję Panią natomiast, że wszelkie zatrudnienia w Urzędzie Miasta są dokonywane zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, Kodeksem pracy i z Procedurą naboru pracowników. Powyższe było kontrolowane w ostatnim czasie przez właściwe organy (dwukrotnie przez Państwową Inspekcję Pracy, Najwyższą Izbę Kontroli), a czerwcu bieżącego roku w ramach audytu recertyfikującego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą. Żaden z powyższych podmiotów nie dopatrzył się nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników.

Wskazuję Pani również, iż przeniesienia pracowników w ramach różnych jednostek samorządu terytorialnego odbywają się na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, tj. według procedury określonej w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, a nie na podstawie regulaminów obowiązujących w danych jednostkach, np. regulaminów pracy czy regulaminów organizacyjnych (o których Pani pisze w przedmiotowej interpelacji).

Informuję Panią również, że dalsze zapytania w przedmiocie zatrudnienia Pana Arkadiusza Szymczyka oraz Pani Ewy Mozdniewicz, a także innych zatrudnionych pracowników, jako bezprzedmiotowe pozostaną bez odpowiedzi.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE