RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.3037.1.7.2019
Nowy Targ, dnia 31.05.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w zakresie kosztów budowy sieci ciepłowniczej oraz aktualnych badań emisji z kotłowni MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 20 maja 2019 r. złożoną podczas VIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ, po zasięgnięciu opinii Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o., na wstępie pragnę Panu przypomnieć, że Rada Miasta poprzedniej kadencji, w której również Pan zasiadał była informowana na bieżąco o działaniach planowanych przez MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

W 2017 roku na posiedzeniu wyjazdowym połączonych komisji Rady Miasta Zarząd Spółki informował o planowanym rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Nowy Targ, który będzie skutkował między innymi zwiększeniem cenowej konkurencyjności miejskiego ciepła. Już wówczas podnosił Pan te same argumenty, iż energii cieplna dostarczana przez MPEC jest droga. Jeszcze w trakcie przedmiotowego spotkania, przedstawiono Panu dane które przeczyły Pana słowom. Od tamtego czasu minęły 2 lata, a oferowane przez MPEC ciepło nie tylko nie zdrożało ale jego ceny nieznacznie zostały obniżone.

W 2018 roku MPEC pozyskał dotację na kwotę przeszło 10 mln zł na projekt "Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC w Nowym Targu w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej". Jak sama nazwa wskazuje projekt ten jest ściśle połączony z realizowanymi przez MPEC działaniami zmierzającymi do przekształcenia przedsiębiorstwa z systemu nieefektywnego energetycznie, jakim była Miejska Spółka przez ostatnie lata, w system spełniający wymóg stawiany systemom efektywnym energetycznie. Zamierzenia polegające na budowie nowych źródeł kogeneracyjnych, instalacji fotowoltaicznych oraz doprowadzenie energii geotermalnej, której realizację już rozpoczęła Gmina Szaflary, były prezentowane przez Prezesa MPEC w 2018 roku na posiedzeniu Rady Miasta, podczas prezentacji nowej Strategii Spółki. Wówczas informowaliśmy o tym, iż kotły gazowe w Szkole Podstawowej nr 1, hali lodowej i Urzędzie Miasta są jednostkami starymi, które w każdej chwili mogą ulec poważnej awarii. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla tych budynków, kotły te będą wymagały w najbliższym czasie wymiany. Ze względu na ogromne koszty samych działań inwestycyjnych oraz w oparciu o przeprowadzane analizy ekonomiczne dla wszystkich obiektów, została podjęta decyzja o przyłączeniu wszystkich omawianych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tak samo Starosta Nowotarski zadeklarował podłączenie budynku Zespołu Szkół Nr im. Wł. Orkana, a także budynku Starostwa Powiatowego.

Przesuwanie rozbudowy sieci miejskiej o kolejne lata, o czym Pan wspomniał, również nie jest możliwe, gdyż MPEC pozyskał po raz pierwszy w swojej historii dotację udzielaną przez Unię Europejską na lata 2014-2020 w kończącej się perspektywie finansowej. Kolejne fundusze unijne na ten cel być może w ogóle się nie pojawią. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż każda dotacja z funduszy unijnych podlega rygorystycznej ocenie efektu ekologicznego, który jest podstawowym kryterium oceny składanych wniosków. MPEC po podpisaniu umowy, zobowiązał się do realizacji przyjętego projektu, którego częścią jest harmonogram zadań. Niespełnienie tego wymogu skutkowałoby nałożeniem na miejską Spółkę wysokich kar.

W 2016 roku uruchomiono system nowych filtrów workowych. Filtry te działają ze sprawnością około 99 %. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż MPEC już obecnie spełnia wszystkie normy emisyjne, w tym te które będą obowiązywały po roku 2021. Jak wcześniej wspominano MPEC poza rozbudową sieci, skupił się na szybkim pozyskaniu energii z odnawialnych, w 100 % ekologicznych źródeł ciepła. Nieprawdą jest również stwierdzenie jakoby źródła energii spalające gaz ziemny, były idealnie czyste i ekologiczne. W celu potwierdzenia załączamy wyniki badania emisji MPEC-u.

Przedstawione przez Pana wskaźniki WIOŚ odnoszą się do kotłów o mocy nominalnej do 5 MW. Na wstępie należy zaznaczyć, że instalacja eksploatowana przez MPEC posiada moc powyżej 20 MW i znajduje się w zupełnie innej grupie, w związku z czym wskaźników tych nie można stosować. Dodatkowo instalacja/emiter jest wpisany do bazy ETS EU i podlega rygorystycznej ocenie. Porównując instalację węglową z gazową dla tego przedziału to dopuszczalny poziom emisji wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji (…) (Dz. U. z 2018 r. poz. 680) wynosi 100 mg/m3, a dla instalacji opalanych gazem 50 mg/m3, natomiast dla instalacji MPEC wielkość zmierzona wynosi 0,12 mg/m3. W żadnych standardach, również tych opisanych przez Pana nie ma mowy o podziale na poszczególne frakcje pyłowe. Wszystkie liczone są w jednej pozycji. Podobnie sytuacja ma się z siarką i tlenkami azotów. Żaden ze znanych kotłów gazowych nie ogranicza emisji ani siarki ani tlenków azotu. Dodatkowo zakładając urządzenia, które zbliżają się do śmierci technicznej jak w powołanych obiektach to emisja z takich urządzeń może znacznie przekraczać opisane standardy, jednakże nikt nie decyduje się na pomiary, a instalacja MPEC jest nieustannie monitorowana przez akredytowane laboratoria i WIOŚ. W takim kontekście mówienie o emisji 2500 razy większej jest co najmniej nieuczciwe, zwłaszcza że w efekcie przyłączenie do miejskiej sieci głównie będą likwidowane kotły węglowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego (…) (Dz. U. z 2014 r. poz. 888), mówiącym o wyznaczeniu współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii, dla miejscowego wytworzenia energii w budynku, zarówno gaz ziemny, gaz płynny, węgiel kamienny i brunatny mają ten sam współczynnik o wartości 1,1. Współczynnik ten służy do wyznaczania wskaźników Ep oraz Ek które, w oparciu o obowiązujące przepisy "Prawa Budowlanego", "Prawa Energetycznego" oraz "Ustawy o Efektywności Energetycznej", bezpośrednio wpływają na ocenę ekologiczną budynków, a w konsekwencji na dopuszczeniu ich do użytkowania.

Zmiany w przepisach polegające na kolejnych obostrzeniach wejdą w życie w roku 2021. Jest to element szerszej europejskiej polityki, która sprawić ma, że oddawane do użytku budynki będą zbliżać się do rozwiązań "0" energetycznych. Taki plan zakłada artykuł 9 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Mowa w nim o tym, że państwa należące do Unii Europejskiej zapewnią, że do 31 grudnia 2020 r., budynki będą obiektami o niemal zerowym zużyciu energii, w tym budynki o których wspomina Pan w swojej Interpelacji.

Odnosząc się do Pana wyrwanych z kontekstu cytatów, co do opłacalności inwestycji, informuję, iż nie tylko wynik ekonomiczny będzie osiągnięty po podłączeniu rozpatrywanych przez Pana obiektów Miejskich i Powiatowych, ale podłączenie dużych odbiorców zapewni możliwość przyłączenia mniejszych obiektów, w tym domów jednorodzinnych, będących przy budowanym przyłączu do SP nr 1, a głównie opalanych węglem. Dlatego u podstawy wyboru kierunków rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej wybrano właśnie takie kierunki, które zapewnią opłacalność realizacji rozbudowy sieci ciepłowniczej, niezależnie od ilości przyłączanych mniejszych odbiorców. W tym miejscu należy również zaznaczyć, iż przyłączenie przez MPEC każdego obiektu, było poprzedzone analizą ekonomiczną opłacalności zmiany źródła ciepła na miejską sieć ciepłowniczą.

Pragnę ponadto zwrócić Pańską uwagę na fakt, iż MPEC jest miejską Spółką, która od kilku lat rozwijając się, przynosi dla miasta konkretne korzyści, przy jednoczesnym spełnianiu misji społecznej zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców Miasta Nowego Targu oraz niezaprzeczalnie poprawia jakość powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.

MPEC poza działaniami związanymi z rozwojem sieci i modernizacją źródła ciepła, podjął szeroko zakrojoną akcję promocji miejskiego ciepła i ekologicznych postaw wśród mieszkańców miasta, w tym tych najmłodszych. Już dzisiaj działania te przynoszą wymierne efekty w postaci coraz większej świadomości i dbania przez mieszkańców o środowisko naturalne.

Podsumowując, niezrozumiałym w mojej ocenie jest działanie Pana Radnego zmierzające do ograniczenia działalności nie tylko MPEC-u, ale również do odebrania prawa swobodnego wyboru dostawcy ciepła najkorzystniejszego dla mieszkańców Nowego Targu.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania:

  1. W 2018 roku koszt budowy sieci w rejonie ulicy Podtatrzańskiej, w przeliczeniu na jeden obiekt wyniósł 15 600,00 zł. Jest to kwota całkowita, nie pomniejszona o uzyskaną dotację z NFOŚiGW, wynosząca około 60 % kosztów kwalifikowanych.
  2. Budowane przyłącze do SP nr 1, w świetle ul. Krzywej planowane jest jako pierwszy etap doprowadzenia miejskiego ciepła do centrum miasta. Pozwoli ono na przyłączanie dalszych nowych odbiorców w centrum miasta. Na tym etapie MPEC nie jest w stanie podać końcowego kosztu budowy sieci o którą Pan pyta, z uwagi na duże zainteresowanie zarówno mieszkańców jak i właścicieli obiektów usługowo-handlowych w przedmiotowym rejonie. Po zakończeniu prac w roku 2020, jeżeli w dalszym ciągu będzie Pan wykazywał tak wnikliwe zainteresowanie tą sprawą będzie możliwa odpowiedź na zadane przez Pana pytanie.
  3. W załączeniu przesyłamy ostatnie wyniki pomiarów emisji.

Jednocześnie zaznaczam, że Pana publiczne wystąpienia kwestionujące działania Spółki, której właścicielem jest Miasto Nowy Targ uderzają w budowany z wielkim wysiłkiem dobry wizerunek firmy, o której interes jako Radny powinien Pan się troszczyć. Polem do dyskusji na poruszane przez Pana tematy są branżowe spotkania i konferencje, które są organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. Najbliższa konferencja, na którą zaproszeni zostali wszyscy radni pt. "Problematyka ciepłownictwa powiatowego na przykładzie Podhala" odbędzie się już 12 czerwca. Mam nadzieję, że na tej konferencji uzyska Pan wystarczającą ilość argumentów by zacząć wspierać rozwój sieci ciepłowniczej i przyczynić się do wzrostu wartości Spółki skarbu Gminy Miasto Nowy Targ.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE