RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Bartłomiej Garbacz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.42.2019
Nowy Targ, 29.05.2019 r.
 

Sprawa: Interpelacja w sprawie umowy na budowę kanalizacji na os. Marfiana Góra.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 20.05.2019 r., w sprawie umowy na budowę kanalizacji na os. Marfiana Góra, udzielam poniżej odpowiedzi na zadane pytania w w/w interpelacji:

Ad. 1 Z punktu widzenia technologii robót 27 dni na wykonanie tego zakresu odwodnienia jest czasem wystarczającym pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia frontu robót przez Wykonawcę. Wykonawca podpisując umowę winien mieć tego świadomość. Termin ten pozwalał również na zakończenie całości inwestycji w 2018r. Na tym etapie prace przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i remoncie odwodnienia można było prowadzić jednocześnie. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej można było stopniowo przystąpić do realizacji odbudowy nawierzchni.

Ad. 3 Materiały przetargowe dotyczące wykonania odwodnienia i przebudowy zjazdów były przygotowywane w czasie gdy inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej nie była jeszcze zakończona. Na tym etapie była już mowa o przedłużeniu dla Wykonawcy terminu zakończenia prac, jednak liczyliśmy, że uda się je zakończyć w 2018 roku. Dlatego w materiałach przetargowych i wzorze umowy na remont odwodnienia umieszczono zapis o terminie realizacji do 10.12.2018r. jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia inwestycji budowy kanalizacji.

Ad. 4 Wydłużenie terminu zakończenia inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Marfiana Góra oraz os. Zadział” wynikało w pierwszej kolejności z faktu, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły opóźnienia w dostawie materiałów oraz, że wystąpiły, wcześniej niezidentyfikowane przerosty skał, co spowolniło postęp prac. W dniu złożenia przez wykonawcę wniosku o zmianę terminu zakończenia budowy do dnia 31.05.2019r., Spółka posiadała informację, że Urząd Miasta na wniosek mieszkańców, planuje wykonać remont odwodnienia drogi wraz z przebudową istniejących zjazdów. Oczywistym było więc, że odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem. Dodatkowo istniało zagrożenie, że ze względu na jesienno-zimowy okres, warunki klimatyczne nie pozwolą na zaasfaltowanie drogi do końca roku. Dlatego Spółka przychyliła się do wniosku wykonawcy i ostateczny termin zakończenia inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Marfiana Góra oraz os. Zadział” wyznaczono na 31.05.2019r.

Ad.5 Obie inwestycje są realizowane przez tego samego wykonawcę, który w dniu 5.12.2018r. wystąpił do Urzędu o przedłużenie również terminu wykonania remontu odwodnienia do 31.05.2019r. Mając na uwadze konieczność synchronizowania prac oraz trudne do przewidzenia warunki klimatyczne wyraziłem zgodę na taką zmianę terminu zakończenia robót. Dzięki temu możliwe będzie dokonanie rzetelnego odbioru robót wszystkich prac jakie były prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej w jednym terminie, przy udziale wszystkich odpowiedzialnych za te inwestycje.

Ad.6 Aby uniknąć nieporozumień na placu budowy w przypadku realizacji zamówienia przez różnych Wykonawców w materiałach przetargowych zawarto warunek, że harmonogram prac i szczegółowe miejsce robót należy uzgodnić z Wykonawcą kanalizacji sanitarnej tj. PIBiSS ASTEX Sądelscy spółka jawna.

W zakresie pytań dotyczących dokumentacji związanej z realizacją inwestycji informuję, że jest ona dostępna do wglądu w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. przy ul. Długa 21. Na miejscu zostanie Panu również udostępniona możliwość wykonania kopii dokumentów, jeżeli będzie taka potrzeba.

Ponadto, już w styczniu br. Rada Nadzorcza, dokonała analizy realizowanej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Marfiana Góra oraz os. Zadział w Nowym Targu”. Po zapoznaniu się z dokumentami oraz wyjaśnieniami Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu tej inwestycji oraz wystąpienia działań, które mogłyby narazić na szkodę Spółkę lub Gminę Miasto Nowy Targ.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
2. Wydział GKiOŚ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE