RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Marek Fryźlewicz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.3037.1.1.2019
Nowy Targ, dnia 08.02.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nowy Targ.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 lutego 2019r. złożoną podczas IV Sesji Rady Miasta Nowy Targ uprzejmie informuję, że na naszej stronie pod linkiem: www.nowytarg.pl/dane.php?cid=2619 zamieściliśmy odnośnik do zbiorczych danych obrazujących pomiary jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego, w tym również z terenu miasta Nowy Targ od 2003 do 2017 roku. Są to dane udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zaprzeczam na wstępie, aby w mojej odpowiedzi z dnia 2 stycznia 2019 r. na Pana interpelacje złożoną podczas Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 28 grudnia 2018 r. zostały udzielone Panu nieprawdziwe informacje, bowiem obecny pomiar jakości powietrza atmosferycznego na terenie naszego miasta od marca 2016 roku jest prowadzony w sposób automatyczny w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1) oraz w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119) i został określony w normie PN-EN 12341:2014 Powietrze atmosferyczne - Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego. Zatem w udzielonej Panu odpowiedzi na wcześniejszą interpelację w zakresie wiedzy technicznej dotyczącej konkretnych stężeń zanieczyszczeń substancji w powietrzu na terenie naszego miasta od marca 2016 roku, nie kwestionowałem, że nie było prowadzonych wcześniej badań, tylko że dopiero obecna stacja pomiarowa z pomiarem godzinowym daje właściwy obraz zanieczyszczeń, któremu można przeciwdziałać na bieżąco. Ponadto część starych pomiarów i urządzeń działała na podstawie innych przepisów i w oparciu o metodyki obecnie niereferencyjne bez wykazanej równoważności do obecnych urządzeń i metod referencyjnych określonych obowiązującymi przepisami prawa. Twardym potwierdzeniem tego faktu jest otrzymane pismo Ministra Środowiska znak: DM/5102-16/01/2017/BT z dnia 27.07.2017 r., w którym stwierdzono, że wyłącznie urządzenia referencyjne a także referencyjne metody pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dają wiarygodne wyniki, które to dopiero stanowią podstawę do podejmowanych działań krótko, jak i długoterminowych w powyższym zakresie.

Prawdą jest natomiast, że badania jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ były prowadzone w latach 90-tych XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w. przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu przy częściowym dofinansowywaniu z budżetu miasta, na podstawie zawieranych w ówczesnym czasie umów. Punkty pomiarowe były zlokalizowane w kilku miejscach tj. przy ul. Jana Kazimierza oraz przy ul. Szaflarskiej (pyły, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu) i ul. Józefczaka (benzen). Te lokalizacje niestety zostały zakwestionowane przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Krakowie podczas uzgadniania lokalizacji nowoczesnej automatycznej stacji do stałych pomiarów jakości powietrza w 2016 roku, czego wynikiem było umiejscowienie pomiarowej stacji automatycznej w miejscu dotychczasowym tj. przy Placu Słowackiego.

Należy również nadmienić, że w ramach Pańskiej współpracy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) wykonywał w pierwszej połowie 2014 roku okresowe pomiary jakości powietrza na terenie należącym do MPEC przy ul. Powstańców Śląskich w Nowym Targu. Pomiary okresowe prowadzono na podstawie ówczesnych przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.09.2012 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032). Obejmowały one stężenia następujących substancji: pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki i benzo(a)pirenu. Do tego celu służyła kontenerowa mobilna stacja pomiarowa. Wyniki z tych pomiarów znajdują się również na naszej stronie pod linkiem www.nowytarg.pl/dane.php?cid=2619. Niestety to miejsce również zostało zakwestionowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przy ustalaniu lokalizacji nowoczesnej automatycznej stacji pomiarowej do badania jakości powietrza, o której była mowa wcześniej.

Informuję ponadto, że w celu uzupełnienia archiwalnych danych dotyczących pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ oraz mając na uwadze Pana interpelację, wystąpiłem pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, o pozyskanie pełnej dokumentacji historycznej. Po ich otrzymaniu zostaną one niezwłocznie opublikowane na naszej oficjalnej stronie internetowej www.nowytarg.pl, pomimo, że za Państwowy Monitoring Środowiska obejmujący przede wszystkim pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku, należy w Polsce do zadań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dodatkowo informuję, że od 1 styczna 2019 r. weszła w życie termomodernizacyjna ulga podatkowa, która jest uzupełnieniem działań na rzecz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania.

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje uruchomienie pilotażowego programu termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania dla osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. Gdy tylko pojawi się możliwość skorzystania z ww. programu, nasz samorząd podejmie starania o pozyskanie przedmiotowych środków.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE