RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.3037.1.2.2019
Nowy Targ, dnia 02.01.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w zakresie działań mających na celu walkę z zanieczyszczaniem powietrza.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 grudnia 2018r. złożoną podczas III Sesji Rady Miasta Nowy Targ uprzejmie informuję, że nasz samorząd realizuje z różnych źródeł dotacyjnych programy dofinansowań do wymiany kotłów c.o. dla mieszkańców, którzy wyrazili chęć na udział i wsparcie programowe po uruchomionej wcześniej kampanii informacyjnej w tym zakresie.

W celu odciążenia budżetu miasta pozyskano środki z WFOŚiGW w Krakowie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w wysokości 1 101 750 zł, w ramach którego w latach 2015-2017 wymieniono na terenie miasta 170 przestarzałych i wysokoemisyjnych kotłów c.o. Pragnę podkreślić, że jesteśmy w trakcie realizacji dwóch dużych programów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, mieszkańcy do 2020 roku zmodernizują łącznie 100 szt. kotłów na ekogroszek 5 klasy z EcoDesign, 75 szt. na pellet 5 klasy z EcoDesign oraz 50 szt. kotłów kondensacyjnych na gaz z sieci. Łączna kwota otrzymanej dotacji wynosi 2 509 239,93 zł. Ponadto 2 listopada 2018 r. złożono nowy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla kolejnych 189 nieruchomości położonych na terenie naszego miasta do modernizacji kotłowni c.o. do 2023 roku, które obejmą wymiany starych źródeł grzewczych na nowoczesne kotły kondensacyjne na gaz z sieci w ilości (103 szt.), na kotły 5 klasy z EcoDesign na pellet (38 szt.), na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. (48 szt.). Kwota, o którą aplikujemy w ramach złożonego wniosku to 3 874 648,55 zł.

Kolejnym sukcesem w działaniach jest otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej w mieście Nowy Targ.

W roku 2018 zostało udzielonych dziesięć dotacji z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ w wysokości łącznej 80 000 zł dla właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych, przełamując istniejący stereotyp braku opłacalności podłączeń do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. prywatnych nieruchomości.

Nie można również przemilczeć pozyskanych środków dotacyjnych dla naszych mieszkańców na instalację odnawialnych źródeł energii dla 590 szt. budynków prywatnych położonych na terenie miasta Nowy Targ w wysokości 7 181 865,00 zł, których realizacja również da efekty w postaci poprawy stanu jakości powietrza, zwłaszcza w okresie poza sezonem grzewczym.

Ponadto z mojej inicjatywy w dniu 23 października 2017 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę Nr XLI/389/2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W związku z tą uchwałą od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie budynków mieszkalnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z tytułu podatku od nieruchomości dla osób korzystających z gazu, energii elektrycznej oraz pomp ciepła, stosowanych do c. o. co jest kolejnym innowacyjnym krokiem i zachętą do poprawy stanu jakości powietrza.

Należy mieć na uwadze fakt, iż Gmina Miasto Nowy Targ w ramach dostępnych instrumentów wsparcia złożyłaby wnioski o dofinansowanie nawet dla 2 tysięcy wymian lecz nie ma tylu zainteresowanych. Dlatego należy pamiętać, że ilości nieruchomości zapisanych do modernizacji kotłowni c.o. powiązane są zawsze ze zgodą właściciela nieruchomości na przedmiotową wymianę. Ponadto informuję, że każdy program dotacyjny obarczony jest błędem tzn. z doświadczenia wynika, że nie wszyscy zapisani na dotację mieszkańcy z różnych przyczyn finalnie z programu skorzystają. Jest również wielu właścicieli nieruchomości, którzy w ogóle nie są zainteresowani wymianą kotłów na proekologiczne - nawet przy udzielonym wsparciu finansowym. Są także mieszkańcy którzy nie skorzystają z programów dofinansowania, ponieważ nie godzą się na likwidację starego medium grzewczego. Przykro to stwierdzić, ale bardzo łatwo jest mówić o dużej ilości wymian kotłów, kiedy nie zna się realiów jakie w mieście panują, a także zasad udzielania wsparcia finansowego. Pan jako Radny wielu kadencji i mieszkaniec miasta taką wiedzę powinien posiadać.

Mając świadomość, że wysoki poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na naszym terenie jest bardzo dużym problemem, który nasila się w sezonie grzewczym, podkreślam ponownie: jednym z moich priorytetowych zadań jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nowy Targ, dlatego w tym zakresie Gmina Miasto Nowy Targ podejmuje bardzo wiele powiązanych ze sobą działań krótko i długoterminowych wynikających z przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego, a także naszych miejskich programów strategicznych, takich jak: Program ochrony środowiska, Program ograniczenia niskiej emisji i Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Jak Pan zauważył, to właśnie bezpośrednia pomoc dotacyjna dla mieszkańców miasta, zainteresowanych dofinansowaniami do wymiany kotłów c.o. na nowoczesne i proekologiczne da najszybszy efekt ekologiczny w postaci realnej poprawy jakości powietrza. Dlatego też w przypadku pojawienia się kolejnych źródeł dofinansowania do modernizacji kotłowni i chętnych do wymian mieszkańców, będziemy się starać pozyskiwać w dalszym ciągu zewnętrzne środki finansowe dla naszych mieszkańców zainteresowanych zmianą systemu grzewczego. Mając natomiast na względzie oszczędności budżetowe, wzorem innych gmin, stosownym działaniem jest staranie się o środki zewnętrzne na przedmiotowe zadania z zakresu ochrony powietrza. Dopiero w przypadku braku udzielenia wsparcia zewnętrznego, Gmina Miasto Nowy Targ przygotuje propozycję programu wsparcia finansowego z budżetu.

Pragnę również poinformować, że m. In. W efekcie apeli samorządów o rządowe wsparcie ich działań uruchomiony został kilka miesięcy temu program o zasięgu krajowym pn. "Czyste Powietrze", obsługiwany w naszym województwie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jest także korzystnym rozwiązaniem dla każdego mieszkańca wyrażającego chęć wymiany źródła ciepła na ekologiczne, w szczególności ze względu na fakt, iż uwzględnia on także dopłaty do termomodernizacji budynków.

Rosnąca liczba zadań, a w konsekwencji większa ilość podejmowanych działań wymaga odpowiedniego stanu kadrowego, posiadającego stosowne kompetencje. Tym samym w bieżącym roku zostaną podjęte działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Odnosząc się do działań kontrolnych podejmowanych przez Wydział GKiOŚ informuję, że działania, zarówno prewencyjnie jak i interwencyjnie, w tym zakresie są podejmowane w sposób regularny. Ponadto zaznaczam, że dotyczą one nie tylko zgłoszeń dotyczących zadymienia lecz innych aspektów ochrony środowiska w ramach posiadanych kompetencji czyli m. in. gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami. Przypominam, że Wydział GKiOŚ w ostatnich 4 latach przeprowadził łącznie ponad 1000 kontroli nieruchomości wykrywając przypadki nielegalnego pozbywania się ścieków, spalania niedozwolonych substancji czy zanieczyszczania terenu odpadami.

Ponadto prowadzone są działania edukacyjne dotyczące obowiązkowego terminu wymiany wysokoemisyjnych kotłów odpowiedzialnych za intensywne zadymienie na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła czy badania jakości powietrza przy współpracy z Nowotarskim Alarmem Smogowym celem podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, o czym informowałem w trakcie sprawozdań na ostatnich sesjach Rady Miasta.

Odnosząc się do przywołanej przez Pana przykładnej miejsko-wiejskiej gminy Miechów chciałbym podkreślić, że każdy samorząd musi indywidualnie podejść do walki z zanieczyszczonym powietrzem. Cieszy fakt inicjatyw innych gmin naszego województwa, które wiele działają w zakresie poprawy jakości powietrza na własnym terenie, my natomiast powinniśmy skupić się na własnych działaniach oraz oprócz tego mobilizować ościenne samorządy do takich inicjatyw. Natomiast nie jest zrozumiałe skąd Pan wyciągnął wniosek, że wymiana 459 szt. kotłów w tej gminie pozwoliła: "niemal całkowicie zlikwidować nadmierną emisję", kiedy to Miechów nie posiada stałego państwowego monitoringu jakości powietrza atmosferycznego?

Gdyby w poprzednich latach nie zaniechano w Nowym Targu prowadzenia badań stanu powietrza, z pewnością bylibyśmy na drodze do poprawy tej sytuacji bardziej zaawansowani. Dopiero moje decyzje o sprowadzeniu do naszego miasta stacji WIOŚ rozpoczęła żmudny proces budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE