RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK – 0003.11.2017r.
Nowy Targ, 03.11.2017 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 23 października 2017 r. w sprawie zabezpieczenia potoku Skotnica.

Bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia jest sprawą bezsprzecznie priorytetową. Dlatego też działając w różnych płaszczyznach Urząd Miasta stara się rozwikłać ten trudny problem, którego rozwiązanie nie jest łatwe przede wszystkim z przyczyn formalnych oraz ze względu na prywatny interes kilku mieszkańców.

Z uwagi na fakt, iż nie było możliwości wykonania projektu na całość zadania, postanowiono podzielić go na dwie części – koryto otwarte i koryto zamknięte. Dla koryta otwartego została uzyskana decyzja Wojewody Małopolskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę i od strony formalnej jesteśmy przygotowani do realizacji zadania.

W ramach projektu na tym odcinku ma zostać wykonana m.in. zapora przeciwrumowiskowa, która w sytuacji powodziowej zabezpieczy koryto zamknięte przed utratą drożności spowodowaną niesieniem przez wodę różnych materiałów. Niewątpliwie wpłynie to pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców.

Równocześnie Urząd Miasta stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie tej dość kosztownej inwestycji. 28 kwietnia br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (5. Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym) i jest w trakcie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPOWM. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, to po zabezpieczeniu środków w Budżecie Miasta na 2018 r. będzie możliwe wykonanie regulacji potoku w części koryta otwartego. Informacja o przyznaniu dofinansowania powinna być przekazana do końca roku.

W sprawie koryta zamkniętego w ramach sprostowania informuję, iż według będących w posiadaniu Urzędu Miasta inwentaryzacji kanał zamknięty ma łączną długość 211m w skład którego wchodzi 155m kanału o przekroju owalnym 1200/800 od koryta otwartego do komory betonowej za mostem oraz 56m kanału o przekroju O1200 od ww. komory do ujścia do Potoku Czarny Dunajec.

Pomysł o kolejnym podziale zadania i wymianie mniejszego przekroju był jednym z wielu jakie były rozważane dla rozwiązania tego problemu. Na przeszkodzie stoi tu jednak kilka formalnych problemów.

Ze względu na wagę problemu oraz skomplikowany charakter sprawy Gmina Miasto Nowy Targ będzie kolejny raz występować do instytucji uzgadniających oraz zaangażowanych w sprawę o pomoc w zrealizowaniu tak ważnej dla mieszkańców inwestycji. Jednoczenie mamy nadzieję że, zmiany prawne i strukturalne jakie czekają nas wraz z powstaniem Wód Polskich przyczynią się do rozwiązania problemu.

Otrzymują:
1. Adresat.
2.Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości.
3. Sekretarz Miasta.
4.FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE