RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 166
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Gabriel Samolej
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak. SP.7340.108.2017
Nowy Targ, dnia 20 września 2017r.
 

dotyczy: interpelacji złożonej podczas sesji Rady Miasta w dniu 11 września 2017 r. dotyczącej zakłócania porządku na os. Topolowym

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 11 września 2017 r. Wyjaśniam co następuje.

W dniu 4 lipca 2017 r. do tutejszego Urzędu prośba wpłynęła od obywatelki miasta /występującej w imieniu mieszkańców/ o podjęcie interwencji na os. Topolowym w sprawie odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego właścicielom sklepu na przedmiotowym osiedlu, z uwagi na uciążliwości związane z wulgarnym zachowaniem osób spożywających alkohol.

Po otrzymaniu pisma niezwłocznie wystąpiłem do Komendy Powiatowej Policji o udostępnienie informacji w sprawie liczby interwencji podejmowanych na os. Topolowym w celu ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego w wyżej wymienionej sprawie.

Tryb i zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 487 z późń. zm.). Organ zezwalający w tym wypadku Burmistrz cofa zezwolenie tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w art. 18 ust. 10. Zgodnie z pkt 3 ww. ustępu „organ cofa zezwolenie w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w ciągu 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego”. Materiał dowodowy musi bezspornie wykazać, że zakłócenie porządku publicznego ma bezpośredni związek ze sprzedażą napojów alkoholowych w danym punkcie.

W dniu 30 sierpnia otrzymałem odpowiedź z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w sprawie interwencji podejmowanych na os. Topolowym. Z przedmiotowej korespondencji wynika, że od początku 2017 r. nie podjęto żadnej interwencji w związku z zakłóceniami porządku publicznego związanymi ze sprzedażą alkoholu w sklepie przy os. Topolowym 7 a. Natomiast ogólnie na os. Topolowym przeprowadzono w tym roku 23 interwencje związane z zakłócaniem porządku publicznego jak również przypadkami spożywania napojów alkoholowych. W 12 przypadkach interwencje nie zostały potwierdzone lub nie zastano uczestników na miejscu. W 7 przypadkach osoby dopuszczające się wymienionych wykroczeń zostały pouczone, a w 4 przypadkach interwencje zakończyły się nałożeniem mandatów. Na tym etapie nie jest możliwe ustalenie przez funkcjonariuszy Policji czy osoby uczestniczące w zakłóceniach porządku na os. Topolowym zaopatrywały się w napoje alkoholowe w tym konkretnym sklepie czy w innym znajdującym się w najbliższej okolicy. W związku z powyższym nie ma podstawy do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom prowadzącym sklep w ramach spółki cywilnej „KIK”.

Dostrzegając problem na os. Topolowym związany ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócaniem porządku wystąpiłem o wzmożoną kontrolę w ramach dodatkowych, opłacanych przez tutejszy Urząd patroli Policji. Komenda Powiatowa Policji zapewniła, że rejon tego osiedla objęty jest przez funkcjonariuszy jednostki szczególnym nadzorem, zarówno służb pionu prewencji, jak również pionu kryminalnego, a w przypadku stwierdzenia spożywania alkoholu na terenie przedmiotowego sklepu lub w jego najbliższej okolicy oraz zakłócania porządku publicznego niezwłocznie będą przekazywane informacje w tym zakresie. Kwestia założenia monitoringu na os. Topolowym pozostaje otwarta i z pewnością będzie elementem szerszej dyskusji Państwa Radnych podczas spotkań komisji merytorycznych w aspekcie konstruowania przyszłorocznego budżetu miasta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. a/a

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE