RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Odpowiedź na Interpelację

Pan
Janusz Tarnowski
Radny Rady Miasta Nowy Targ

Znak: BP.0003.34.2017
Nowy Targ, 08.06.2017 r.

 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2017 r. w sprawie oświetlenia drogi na os. Oleksówki na odcinku od budynku GOPR do mostku na potoku Kowaniec.

Treść interpelacji: W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego pomimo deklaracji nie wykonano dotychczas montażu wspomnianego oświetlenia i proszę o informację, kiedy sprawa ta zostanie ostatecznie załatwiona?

 

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że w wyniku wizji lokalnej w listopadzie 2015 roku i podjętych ustaleń podjęto działania zmierzające do wykonania oświetlenia powyższego odcinka drogi na os. Oleksówki. W dniu 17 maja 2016 r. została zawarta umowa z Panem mgr inż. Józefem Cybulskim na wykonanie prac projektowych dla 11 zadań inwestycyjnych w zakresie dobudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w tym dla zadania: „Oświetlenie drogi na os. Oleksówki na odcinku od budynku GOPR do zielonego szlaku turystycznego na Turbacz na długości ok. 1000 m. Zlecenie całego zakresu oświetlenia drogi wynikało z licznych pisemnych wniosków mieszkańców osiedla zamieszkałych powyżej przepustu na potoku Kowaniec w sprawie wykonania oświetlenia. W związku z powyższym należało przypuszczać, że uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości przez które będzie przechodzić projektowana linia oświetleniowa nie będzie problematyczne. Niestety pomimo licznych prób podejmowanych przez projektanta oraz pracowników Urzędu Miasta nie udało się uzyskać zgody wszystkich mieszkańców osiedla Oleksówki na wykonanie prac w obrębie ich działek, pomimo że wcześniej podpisali się pod wnioskiem mieszkańców do Burmistrza Miasta z dnia 06.04.2016r. w sprawie realizacji przedmiotowego oświetlenia. W związku z powyższym ograniczono zakres oświetlenia drogi do ok. 500 m do przepustu na potoku Kowaniec. Drugim problemem, na który natrafiono w trakcie wykonywania prac projektowych jest nieuregulowany stan prawny nieruchomości na odcinku drogi biegnącej po terenie Gminy Nowy Targ w miejscowości Waksmund. W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Nowy Targ w dniu 14.10.2016 r. wydał Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednakże odmówił wyrażenia zgody na wejście w teren dla 4 działek stanowiących część drogi, na których nie jest uregulowany stan prawny (właścicielami nieruchomości są nadal osoby prywatne).
W związku z naszymi działaniami Wójt Gminy Nowy Targ dopiero ostatnio wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności tego odcinka drogi w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

Powyższy fakt spowodował konieczność przeprojektowania i rezygnacji z wykonania oświetlenia drogi na odcinku ok. 150 m oraz opóźnienie w realizacji prac projektowych. Uzyskano nowe warunki przyłączenia do sieci energetycznej TAURON S.A. W marcu 2017r. kompletna dokumentacja projektowa została złożona z wnioskiem do Starosty Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę i w dniu 30.03.2017 r. zostało wszczęte postanowienie w tej sprawie. W wyniku przeprowadzonego postępowania narzucono na inwestora obowiązek uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zwalniającej z zakazu budowy obiektów budowlanych przy przejściu linii napowietrznej nad potokiem Kowaniec, pomimo posiadanej pozytywnej opinii dokumentacji projektowej i zgody na wejście w teren przez Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z/s w Nowym Targu. W dniu 5 kwietnia b.r. wystąpiono z wnioskiem do Dyrektora RZGW w powyższej sprawie i w dniu 17 maja uzyskano informację o wszczęciu postępowania.

Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę to III kwartał 2017 r. Natomiast realizacja zadania będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta na ten cel.

Jednocześnie informuję, że w ramach zaplanowanej kwoty 150 000 zł w tegorocznym budżecie miasta na dobudowę oświetlenia ulic, placów i dróg, został przeprowadzony przetarg nieograniczony w wyniku którego w dniu 1 czerwca b.r zawarto umowy z wykonawcami na realizację następujących odcinków oświetlenia ulicznego:

 1. Os. Oleksówki (wzdłuż żółtego szlaku),
 2. Os. Oleksówki (nad prewentorium),
 3. Os. Gazdy (droga o nr ewid 8042),
 4. Ul. Klikuszówka ( od ul. Grel do drogi krajowej nr DK 47 „Zakopianka),
 5. Os. Niwa ( droga na dz. ewid nr 2101, 2102),
 6. Ul. Słoneczna,
 7. Os. Buflak – etap II.

na łączną kwotę 147 837,58 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że potrzeb w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta jest bardzo dużo i są one sukcesywnie realizowane. Realizacja natomiast jest w znacznej mierze uzależniona od zgód mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, po których zachodzi konieczność przeprowadzenia sieci bądź lokalizacji słupów z uwagi na wąski pas drogowy.

Ponadto, mając na względzie szanse na prowadzenie inwestycji w tej części Miasta Nowy Targ i wsi Waksmund, Burmistrz Miasta podjął rozmowy i wystąpił z pismem do Starosty Powiatu Nowotarskiego o aktualizację operatu ewidencji gruntów dla tego obszaru.

 

 Załącznik:

Pismo do Starosty Nowotarskiego znak: GN.680.7.2017 z dnia 06.06.2017 r.

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. Przewodniczący Rady Miasta
 3. Sekretarz Miasta w/m
 4. FPiI a/a
Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE