RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 10 kwietnia 2020 roku

101 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:58
Zachód słońca: 18:24

Imieniny obchodzą: Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Grodzisław, Henryk, Makary, Małgorzata, Michał, Pompejusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 85
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowna Pani Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
AiK.0003.1.2017
Nowy Targ, dnia 07.02.2017 r.
 

Odpowiedź na zapytanie

W związku z Pani zapytaniem z dnia 30.01.2017 r. poniżej udzielam odpowiedzi na zadane przez Panią pytania:

Ad.1

Na dzień dzisiejszy nie planuje się zatrudnienia na stanowiskach kierowników, na pozostałych obiektach MCSiR w Nowym Targu.

Ad. 2

Na chwilę obecną nie jest jeszcze ustalona wysokość wynagrodzenia nowego Dyrektora MCSiR w Nowym Targu. Wynagrodzenie to dopiero będzie ustalone wspólnie przez strony stosunku pracy, zgodnie z zapisami zarządzenia nr 0151-71/09 Burmistrza Miasta z dnia 10.07.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek budżetowych oraz miejskich zakładów budżetowych.
W odpowiedzi na zapytanie czym jest spowodowane, że P. Bartosz Ścisłowicz jako kierownik pływalni miejskiej będzie otrzymywał dotychczasowe wynagrodzenie wskazuję, iż wysokość dotychczasowego wynagrodzenia Dyrektora była nieadekwatnie niska do powierzonych mu obowiązków. Po objęciu przez niego stanowiska kierownika Pływalni, jego wynagrodzenie będzie odpowiadało zakresowi jego obowiązków, złożoności jego pracy i odpowiedzialności jaką będzie ponosił z tytułu zajmowanej funkcji.

Ad. 3

W pierwszej kolejności wskazuję, iż w sekretariacie burmistrza zawsze zatrudnionych było dwóch pracowników. Ze względu na natłok pracy nie ma możliwości, by sekretariat był obsługiwany wyłącznie przez jedną osobą. Zatem w przedmiotowym konkursie nie została zatrudniona „kolejna sekretarka” jak Pani insynuuje.
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu jest stanowiskiem wymagającym posiadania przez zatrudnionego pracownika szeregu cech osobowościowych oraz wiedzy dającej gwarancję prawidłowego wykonywania pracy. Osoba taka już w chwili podjęcia pracy musi mieć odpowiednie wykształcenie kierunkowe i wiedzę w dziedzinie funkcjonowania samorządu oraz doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Ze względu na obciążenie tego stanowiska pracą, nie ma możliwości, by pracownik dopiero na nim zdobywał doświadczenie zawodowe, od zera. W ocenie pracodawcy wskazane w ogłoszeniu warunki były niezbędne do spełnienia. Mogę nadmienić, iż z perspektywy czasu, wybór zatrudnionego pracownika był całkowicie trafny i to właśnie ze względu na spełnienie przez niego wszystkich wymagań określonych w naborze.
Według ogłoszenia z dnia 02.01.2017 r. o naborze na stanowisko Dyrektora MCSiR w Nowym Targu, wymagany był staż pracy minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym. Dla sprawowania funkcji Dyrektora MCSiR w Nowym Targu najistotniejsze jest by kandydat miał doświadczenie zawodowe z zakresu kierowania podmiotami oraz zasobami ludzkimi, a nie doświadczenie samorządowe lub wykształcenie kierunkowe, którego nawet nie przewidują żadne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych. Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym zdobywa się poprzez wykonywanie pracy na takim stanowisku, a nie przez ukończenie studiów.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przewidziany w ogłoszeniu ww. warunek był o wiele wyższy niż przewiduje samo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1785) który stanowi, iż minimalne wymaganie kwalifikacyjne na stanowisku dyrektora miejskiej jednostki to 5 lat stażu pracy - bez wymogu stażu pracy na stanowisku kierowniczym. Tak wysoko postawiony warunek spowodował, że z pięciu kandydatów warunek ten spełnił jeden kandydat.
Nadmienić również należy, iż osoba która została wybrana na Dyrektora MCSiR w Nowym Targu posiada wykształcenie kierunkowe, zgodne z funkcją jaką będzie sprawowała,
tj. wykształcenie wyższe zdobyte na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing, Rachunkowość i Controlling.

Ad. 4

2014 rok
Wykonanie planu: 978 917,53 (956 664,09 etaty, 22 253,44 zlecenia)
Miejska Hala Sportowa Gorce – przejęcie obiektu od 1 stycznia 2014 roku
Pływalnia Miejska – otwarcie obiektu od 19 lutego 2014 roku
Miejska Hala Lodowa – przejęcie obiektu od 1 lipca 2014 roku
Stadion Miejski – otwarcie obiektu od 17 listopada 2014 roku

2015 rok
Wykonanie planu: 1 330 539,60 (1 305 911,19 etaty w tym 66 905,88 trzynastka, 24 628,41 zlecenia)
Wzrost na wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego 349 247,10 spowodowany był:
• działaniem obiektów przez cały rok
• wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego
• regulacjami wynagrodzeń

2016 rok
Wykonanie planu: 1 448 721,78 (1 446 291,78 etaty w tym 80 199,63 trzynastka, 2 430,00 zlecenia)
Wzrost na wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego 140 380,59 spowodowany był:
• zwiększeniem zatrudnienia
• zwiększeniem kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
• regulacjami wynagrodzeń

2017 rok
Planowany budżet na wynagrodzenia wynosi 1 690 000 w związku ze wzrostem minimalnego ustawowego wynagrodzenia.

Stan zatrudnienia na:
31.12.2014 – 31 osób (30,75 etatu) – administracja – 5 osób (5 etatów),
31.12.2015 – 31 osób (31 etatów) – administracja – 5 osób (5 etatów),
31.12.2016 – 33 osoby (32,5 etatu) – administracja – 6 osób (5,5 etatu).

Ad. 5

Dyrektor MCSiR przyznawał nagrody i premie uznaniowe dla pracowników jednostki w ramach posiadanego budżetu na wynagrodzenia i nie występował z wnioskiem do Burmistrza Miasta o zwiększenie środków. Ww. środki finansowe zostały zaoszczędzone z funduszu wynagrodzeń w związku ze zwolnieniami chorobowymi innych pracowników.

Ad. 6

Do końca 2016 r. na stronie internetowej Miasta znajdowała się wyłącznie zakładka „Interpelacje”, przeznaczona właśnie dla interpelacji.
Pani zapytanie z dnia 29.12.2016 r. zostało umieszczone w ww. zakładce, chociaż nie stanowiło ono interpelacji. Po stwierdzeniu, iż zapytanie to znajduje się w zakładce, w której nie powinno być, usunięto je.
Informuję, iż na stronie internetowej Urzędu Miasta została utworzona dodatkowa zakładka „Zapytania” , na której będą usytuowane zapytania złożone w 2017 r.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE