RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93

Informacja o wyborze wykonawcy


Znak: ZP.271.32.2019
Nowy Targ 02.10.2019.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją p.n.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 z późn.zm.) zawiadamia, że w wyżej wymienionym  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Łukasza Urygi prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Obiekt Łukasz Uryga z siedzibą Jawornik 771, 32-400 Myślenice z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 137 666,00 zł brutto, doświadczeniem zawodowym inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach, a inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone następujące oferty:

1) ARKADIS Sp. z o. o. M3 Sp. k. ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
- cena oferty 199 213,80 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

2) Konsorcjum firm: lider – MBI Sp. z o.o ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek,
partner – MEDICAMP Sp. z o. o. ul. Barska 44, 87-800 Włocławek
- cena oferty 295 200,00 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

3) Bogusław Łagodzki Biuro Inżynierskie ul. Jana Pawła II 7, 34-431 Waksmund
- cena oferty 279 000,00 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

4) Łukasz Uryga Firma Usługowa Obiekt Jawornik 771, 32-400 Myślenice
- cena oferty 137 666,00 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

5) Grzegorz Knap PPHU Knap 34-471 Rogoźnik 53C
- cena oferty 419 000,00 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

- 6) Wojciech Belina HAB Projekt ul. Rzepichy 5d, 30-240 Kraków
- cena oferty 594 000,00 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

7) Marcin Filas GMF Budownictwo Ponice 81, 34-700 Rabka-Zdrój
- cena oferty 180 000,00 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia,

8) Wojciech Kopta Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane
- cena oferty 196 800,00 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- inspektor nadzoru będzie przebywał na budowie 10 godzin w ciągu tygodnia.

Ocena ofert:

1/ Łukasz Uryga Firma Usługowa Obiekt Jawornik 771, 32-400 Myślenice – łącznie 100,00 pkt
cena 1,0x100,00x0,60=60,00
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej 1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

2/ Marcin Filas GMF Budownictwo Ponice 81, 34-700 Rabka-Zdrój – łącznie 85,89 pkt
cena 0,7648x100,00x0,60=45,88
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

3/ Wojciech Kopta Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane – łącznie 81,97 pkt
cena 0,6995x100,00x0,60=41,97
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej
1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

4/ ARKADIS Sp. z o. o. M3 Sp. k. ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec – łącznie 81,46 pkt
cena 0,6910x100,00x0,60=41,46
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej 1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

5/ Bogusław Łagodzki Biuro Inżynierskie ul. Jana Pawła II 7, 34-431 Waksmund – łącznie 69,60 pkt
cena 0,4934x100,00x0,60=29,60
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej 1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

6/ Konsorcjum firm: lider – MBI Sp. z o.o ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek,
partner – MEDICAMP Sp. z o. o. ul. Barska 44, 87-800 Włocławek - łącznie 67,98
cena 0,4663x100,00x0,60=27,98
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

7/ Grzegorz Knap PPHU Knap 34-471 Rogoźnik 53C – łącznie 59,72 pkt
cena 0,3286x100,00x0,60=19,72
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

8/ Wojciech Belina HAB Projekt ul. Rzepichy 5d, 30-240 Kraków – łącznie 53,91
cena 0,2318x100,00x0,60=13,91
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej1,0x100,00x0,20=20,00
czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia 1,0x100,00x0,20=20,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Łukasz Uryga Firma Usługowa Obiekt Jawornik 771, 32-400 Myślenice,
2/ Marcin Filas GMF Budownictwo Ponice 81, 34-700 Rabka-Zdrój,
3/ Wojciech Kopta Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane,
4/ ARKADIS Sp. z o. o. M3 Sp. k. ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec,
5/ Bogusław Łagodzki Biuro Inżynierskie ul. Jana Pawła II 7, 34-431 Waksmund,
6/ MBI Sp. z o.o ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum,
7/ Grzegorz Knap PPHU Knap 34-471 Rogoźnik 53C,
8/ Wojciech Belina HAB Projekt ul. Rzepichy 5d, 30-240 Kraków,
9/ tablica ogłoszeń,
10/ www.nowytarg.pl
11/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8608_z01.pdf (320) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE