RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 46

Informacja o wyborze wykonawcy


Znak: ZP.271.22.2019
Nowy Targ 12.06.2019r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride” w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride” w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Artura Kołacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana z siedzibą ul. Krakowska 58, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 830 475,33 zł i 5 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:

1) Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ
- cena oferty 830 475,33 zł,
- okres rękojmi i gwarancji 5 lat,

2) Podhalańskie Drogi Sp. z o. o. ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ,
- cena oferty 868 420,09,
- okres rękojmi i gwarancji 5 lat,

Ocena ofert:

1/ Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ
- łącznie 100,00 pkt
cena 1,00x100,00x0,60=60,00
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

2/ Podhalańskie Drogi Sp. z o. o. ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ – łącznie 97,38 pkt
cena 0,9563x100,00x0,60=57,38
okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,40=40,00

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1) Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,
2) Podhalańskie Drogi Sp. z o. o. ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ, adres do korespondencji ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ,
3) tablica ogłoszeń,
4) www.nowytarg.pl,
5) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), 
6) a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8476.zip (20 277) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE