RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

Informacja o wyborze wykonawcy


Znak: ZP.271.11.2019
Nowy Targ 20.08.2019.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: lider – Stanisław Potoczak P.H.U. „POTOCZAK” 34-713 Skawa 625, partner – Robert Potoczak Podhalańska Grupa Budowlana „ROBEX-BUD” 34-713 Skawa 52B.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:
1) BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o .o. ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów
- cena oferty 36 484 081,59 zł brutto,
- doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4 i więcej budowach,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
2) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Sp. j. ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica - Zdrój
- cena oferty 37 892 380,52 zł
- doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4
i więcej budowach,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
3) Konsorcjum firm: lider – Stanisław Potoczak P.H.U. „POTOCZAK” 34-713 Skawa 625, partner – Robert Potoczak Podhalańska Grupa Budowlana „ROBEX-BUD” 34-713 Skawa 52B
- cena oferty 34 680 000,00
- doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej – na 4
i więcej budowach,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

Ocena ofert:
1) Konsorcjum firm: lider – Stanisław Potoczak P.H.U. „POTOCZAK” 34-713 Skawa 625,
partner – Robert Potoczak Podhalańska Grupa Budowlana „ROBEX-BUD” 34-713 Skawa 52B – łącznie 100 pkt
- cena 1,00x100,00x0,60=60,00
- okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,35=35,00
- doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 1,0x100,00x0x0,05=5,00
2) BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów – łącznie 97,04 pkt
- cena 0,9506x100,00x0,60=57,04
- okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,35=35,00
- doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 1,0x100,00x0x0,05=5,00
3) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Sp. j. ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica – Zdrój – łącznie 94,91
- cena 0,9152,00x100,00x0,60=54,91
- okres rękojmi i gwarancji 1,0x100,00x0,35=35,00
- doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 1,0x100,00x0x0,05=5,00.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów,
2/ Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Sp. j. ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica – Zdrój,
3/Stanisław Potoczak P.H.U. „POTOCZAK” 34-713 Skawa 625- lider konsorcjum,
4/ tablica ogłoszeń,
5/ www.nowytarg.pl,
6/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg,
7/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/),
8/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8440.pdf (135) KB
przetarg_8440_z04.pdf (76) KB
przetarg_8440_z05.pdf (567) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE