RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Nowy Targ 26.10.2018r.
Nasz znak: ZP.271.32.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1986) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pocztę Polską S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 173 708,25 zł i terminem płatności wynoszącym 14 dni kalendarzowych liczony od wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu została złożona 1 oferta:
1/ Poczta Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, cena 173 708,25 zł, termin płatności - 14 dni kalendarzowych liczony od wystawienia prawidłowej faktury VAT.
Ocena oferty:
Poczta Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
cena 1,00x100,00x0,60=60,00
termin płatności1,0x100,00x0,40=40,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Poczta Polska S. A.Pion Sprzedaży Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Nowy Sącz
ul. Dunajewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz
2/ tablica ogłoszeń,
3/ www.nowytarg.pl
4/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra

Pliki do pobrania

przetarg_8121.zip (261) KB

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE