RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Nowy Targ 26.10.2018r.
Nasz znak: ZP.271.26.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1986) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Kelvin Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 512 900,00 zł wartością ryczałtową jednego nadzoru autorskiego wynoszącą 500,00 zł. i doświadczeniem wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych - ponad 6 projektów sieci ciepłowniczych.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:
1/ Energoekspert Sp. z o.o. ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice
- cena oferty 1 845 000,00 zł,
- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego – 738,00 zł
- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych - ponad 6 projektów sieci ciepłowniczych.
2/ Kelvin Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała
- cena oferty 1 512 900,00 zł,
- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 500,00 zł
- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych - ponad 6 projektów sieci ciepłowniczych.
3/ Erion Sp. z o.o. ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra
- cena oferty 2 361 000,00 zł,
- wartość ryczałtowa jednego nadzoru autorskiego 4 500,00 zł
- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych - ponad 6 projektów sieci ciepłowniczych.

Ocena ofert:

1/ Kelvin Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała:
- łącznie 100,00 pkt
- cena 1,0x100,00x0,60=60,00       
- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych 1,0x100,00x0,40=40,00

2/ Energoekspert Sp. z o.o. ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice:
- łącznie 89,17 pkt
- cena 0,8194x100,00x0,60=49,17
- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych 1,0x100,00x0,40=40,00  

3/ Erion Sp. z o.o. ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra:
- łącznie 77,85 pkt
- cena 0,6309x100,00x0,60=37,85
- doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów sieci ciepłowniczych 1,0x100,00x0,40=40,00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Energoekspert Sp. z o.o. ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice,
2/ Kelvin Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko Biała,
3/ Erion Sp. z o.o. ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra,
4/ tablica ogłoszeń,
5/ www.nowytarg.pl
6/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE