RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 85

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 28.02.2018r.
Nasz znak: ZP.271.5.2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu”.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Pawła Cetery prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji z siedzibą ul. Rola Galicowa 7a, 34-424 Szaflary z ceną wykonania zamówienia wynosząca 48 400,00 zł i czasem pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia wynoszącym 10 godzin.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty:

1)Justyna Polaczek GEO-ART Geodezja i Budownictwo ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec,

- cena oferty 59 040,00 zł,

- czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia – 10 godzin,

2) Paweł Cetera Biuro Obsługi Inwestycji ul. Rola Galicowa 7a, 34-424 Szaflary,

- cena oferty 48 400,00 zł,

- czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia – 10 godzin,

3) Janusz Liptak DRO-MOST Łazy Biegonickie 183, 33-340 Stary Sącz,

- cena oferty 110 700,00 zł,

- czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia – 10 godzin,

4/ Krystian Węgrzyn KW PROJEKT ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ,

- cena oferty 44 500,00 zł,

- czas pobytu koordynatora na budowie w ciągu tygodnia – 10 godzin,

 

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE