RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowy Targ 26.09.2017r.
Nasz znak: ZP.271.21.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Nowotarska Strefa Relaksu – Budżet Obywatelski 2017”.

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Nowotarska Strefa Relaksu – Budżet Obywatelski 2017” jako najkorzystniejszą w I części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Pana Artura Kołacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia w I części zamówienia wynoszącą 238 950,20 zł i 5 letnim okresem rękojmi i gwarancji.
Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy unieważnia II część niniejszego postępowania, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie II części zamówienia przeznaczył kwotę 26 630,00 natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 40 605,60 zł.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty w I i II części zamówienia.

  1. Katarzyna Skupień Firma Budowlana KUROS Suche 102, 34-520 Poronin,
    - cena oferty: część I zamówienia – 455 650,40 zł, część II zamówienia – 90 228,06 zł,
    - okres rękojmi i gwarancji 5 lat dla I i II części zamówienia,
  2. Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,
    - cena oferty: część I zamówienia – 238 950,20 zł, część II zamówienia – 40 605,60 zł,
    - okres rękojmi i gwarancji 5 lat dla I i II części zamówienia.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,
2/ Katarzyna Skupień Firma Budowlana KUROS Suche 102, 34-520 Poronin,
3/ tablica ogłoszeń,
4/ www.nowytarg.pl
5/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE