RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 149

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 01.08.2017r.
Nasz znak: ZP.271.7.2017

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa".

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Rafała Koniecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROFES Firma Remontowo – Budowlana ul. Kilińskiego 19A, 34-700 Rabka - Zdrój z ceną wykonania zamówienia 2 959 304,61 zł, 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji i doświadczeniem zawodowym kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na 4 i więcej budowach.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:

1/ Kazimierz Dyrda Zakład Ogólno – Budowlany os. Gazdy 15, 34-400 Nowy Targ, cena oferty 3 097 933,83 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat, doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - na 4 i więcej budowach,

2/ Rafał Konieczny PROFES Firma Remontowo – Budowlana ul. Kilińskiego 19A, 34-700 Rabka - Zdrój cena oferty 2 959 304,61 zł, okres rękojmi i gwarancji 7 lat, doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - na 4 i więcej budowach,

 

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE