RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 08.12.2015r.
Znak: ZP.271.19.2015

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pocztę Polską S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego Rejon Sprzedaży Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:

  1. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego Rejon Sprzedaży Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz - cena oferty 95 363,19 zł, ilość pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia 57 508,
  2. Polska Grupa Pocztowa S. A. ul. Stanisława Augusta 75 lok 45-47,03-846 Warszawa - cena oferty 103 259,77 zł, ilość pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia 22.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego
Rejon Sprzedaży Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz,
2/ Polska Grupa Pocztowa S.A. ul. Stanisława Augusta 75 lok 45-47,03-846 Warszawa,
3/ tablica ogłoszeń,
4/ www.nowytarg.pl,
5/ a/a


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE