RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71

Informacja o wyborze wykonawcy


Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Nowy Targ, 26.10.2015 r.
Nasz znak: ZP.271.17.2015

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r. - „Remont przepustu na potoku Kowaniec na os. Oleksówki km 1+520 powyżej strażnicy GOPR, droga nr K 362730210” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Władysława Kułacha prowadzącego działalność pod nazwą Firma Budowlano-Usługowa „KUŁACH” Władysław Kułach, ul. Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały Dunajec.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty:

  1. Firma Budowlano-Usługowa „KUŁACH” Władysław Kułach, ul. Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały Dunajec - cena oferty w wysokości 190 259,79 zł, po poprawie omyłki rachunkowej cena oferty 191 932,66 zł, okres rękojmi i gwarancji – 5 lat,
  2. Andrzej Kiernia, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi, Ratułów 208, 34-407 Ciche – cena oferty w wysokości 287 841,65 zł, okres rękojmi i gwarancji – 3 lata.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób. Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 na podstawie art.94 ust. 2 pkt 3 lit a, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu lub drogą elektroniczną na podany prze wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE