RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

Informacja o wyborze wykonawcy


Nowy Targ 22.07.2015r.
Nasz znak: ZP.271.10.2015

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci ze ścieżką edukacji lotniczej na lotnisku w Nowym Targu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Sławomira Chmielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Novum Wyposażenie Placów Zabaw z siedzibą Grom 36, 12-130 Pasym z ceną oferty w wysokości 71 304,19 zł i 5 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:

  1. Ewelina Piotrowska „MAJA” ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna – cena oferty 74 114,35 zł, okres rękojmi i gwarancji 5 lat,
  2. Sławomir Chmieliński „NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw Grom 36, 12-130 Pasym – cena oferty 67 805,18 zł, po poprawie omyłki rachunkowej cena oferty - 71 304,19 zł, okres rękojmi i gwarancji 5 lat,
  3. Adam Pranica P.B.U. PRANICA, 34-404 Klikuszowa 72 – cena oferty 98 640,23 zł, okres rękojmi i gwarancji 5 lat.

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12 lub drogą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu/e- mail stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1. Sławomir Chmieliński Novum Wyposażenie Placów Zabaw, Grom 36, 12-130 Pasym,
2. Adam Pranica P.B.U PRANICA, 34-404 Klikuszowa 72,
3. tablica ogłoszeń,
4. www.nowytarg.pl
5. a/a
6. Ewelina Piotrowska „MAJA” ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna


Opracował: Magdalena Kozielec
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE