RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109

Informacja o wyborze wykonawcy


Nasz znak ZP.271.20.2013
Nowy Targ 16.12.2013r

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na zasadzie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia budynku krytej pływalni przy Pl. Evry w Nowym Targu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Krytej Pływalni przy Pl. Evry w Nowym Targu” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

1/ w części I - Obsługa Techniczna Firm Sp. z o.o. ul. Szafarska 146/18, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 33 995,00 zł,

2/ w części II - Klubben Polska Sp. z o.o. Ciele, ul. Toruńska 12, 86-005 Białe Błota - cena oferty 96 639 zł,

3/ w części III - Marcin Słodyczka Future Tech, ul. Stare Krzeptówki 7, 34-500 Zakopane - cena oferty 54 995,76 zł,

4/ w części IV - Marek Pierwoła CLI Systemy Komputerowe, ul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 19 917,39 zł,

5/ w części V – na podstawie art.93 ust. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia budynku krytej pływalni przy Pl. Evry w Nowym Targu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Krytej Pływalni przy Pl. Evry w Nowym Targu” dla części V ponieważ nie złożono żadnej ofertyniepodlegającej odrzuceniu.

 

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 7 ofert:

  1. Obsługa Techniczna Firm Sp. z o.o. ul. Szafarska 146/18, 34-400 Nowy Targ - cena oferty w części I zamówienia 33 995,00 zł,

  2. Klubben Polska Sp. z o.o. Ciele, ul. Toruńska 12, 86-005 Białe Błota - cena oferty w części II zamówienia 96 639,00 zł,

  3. Michał Kasprzak MODELIKI, os. Pod Lipami 15/121, 61-683 Poznań - cena oferty dla części IV zamówienia 26 881,65 zł,

  4. Marek Pierwoła CLI Systemy Komputerowe, ul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ - cena oferty dla części IV zamówienia 19 917,39 zł,

  5. Biuro Usług Informatycznych SHIFT, P. Bielak, M. Pełeński Sp.J., ul. Kr. Jadwigi 15a, 34-400 Nowy Targ - cena oferty dla części IV zamówienia 20 671,38 zł,

  6. Marcin Słodyczka Future Tech, ul. Stare Krzeptówki 7, 34-500 Zakopane - cena oferty dla części III zamówienia 54 995,76 zł,

 

W załączeniu przesyłam kopię części protokołu zawierającą streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem/ na nr faksu 18 26 623 12.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania faksu stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.


Opracował: Krzysztof Iskra
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE