RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie
przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 15q ust. 1 w związku z art. 15zzzh ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567, poz. 568), art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 j.t) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

§ 2. 

Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

§ 3. 

Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien złożyć w terminie 14 dni od daty ogłoszenia formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 maja 2020 r.

Pliki do pobrania

urm_2020_202.pdf (791) KB
urm_2020_202_z01.pdf (436) KB
urm_2020_202_z02.pdf (177) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2020-05-14
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 127
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE