RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

UCHWAŁA NR LIII/508/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: 
zmian w Statucie Miasta Nowy Targ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 116 Statutu Miasta Nowy Targ, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016r., poz. 1594) Rada Miasta Nowy Targ, na wniosek doraźnej Komisji ds. zmian w Statucie Miasta, uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Nowy Targ, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1:
  1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a) w brzmieniu: "3a) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej",
  2) po pkt 3a) dodaje się pkt 3b) w brzmieniu: "3b) zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji".
 2. W § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: "4a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowy Targ".
 3. W § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) Przewodniczącym obrad - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ lub wyznaczonego przez Niego wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady Rady Miasta, a także najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji, prowadzącego obrady rady miasta w przypadkach określonych w ustawie".
 4. W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3 Organami gminy są Rada Miasta i Burmistrz".
 5. W § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje sie ust. 2-3 w brzmieniu:
  "2 Burmistrz prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych."
  "3 Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednoosobowych Spółek Skarbu Gminy zawiera załącznik nr 3 do Statutu."
 6. W § 13 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a) w brzmieniu: "2a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji".
 7. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada powołuje odrębnymi uchwałami Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz inne stałe i doraźne komisje, ustalając ich liczebność, skład osobowy oraz przedmiot działania".
 8. W § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: " 5. O zwołaniu sesji poświeconej raportowi o stanie Miasta, uchwaleniu budżetu oraz sprawozdaniu z jego wykonania, zawiadamia się radnych, w sposób, o którym mowa w ust. 4, na co najmniej 14 dni przed terminem, a ponadto materiały dostarcza się w formie papierowej z zachowaniem terminów."
 9. § 35 otrzymuje brzmienie:
  "Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  1) stwierdzenie prawomocności obrad,
  2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym,
  4) interpelacje i zapytania radnych,
  5) wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu,
  6) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  7) odpowiedzi na zapytania radnych,
  8) wolne wnioski i informacje."
 10. § 37 otrzymuje brzmienie:
  "§ 37. 1.Interpelacje i zapytania w formie pisemnej może złożyć każdy radny składając je do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi.
  2. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
  3. Interpelacje dotyczą spraw miejskiej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
  4. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
  5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
  6. Odpowiedź na interpelacje i zapytania jest udzielana w formie pisemnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację lub zapytanie.
  7. Odpowiedzi na interpelację i zapytanie udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Burmistrza.
  8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
  9. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad."
 11. Uchyla się § 38.
 12. W § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2 Przebieg sesji utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Zapis ten stanowi załącznik do protokołu."
 13. W § 53:
  1) po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) grupa co najmniej 300 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. "
  2) uchyla się ust. 2, 3 i 4
 14. W § 54 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7 Przepisów § 54 ust. 1,2,3… nie stosuje się do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zgłaszanej przez grupę mieszkańców, którą reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz odrębna uchwała."
 15. § 60 otrzymuje brzmienie:
  "§ 60. 1. Wszystkie głosowania Rady są jawne, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
  2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. Wynik głosowania wraz z imiennym wykazem głosowań radnych odnotowywany jest w protokole i zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. W razie braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie jawne-imienne w trybie określonym w ust. 5 i ust. 6.
  4. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady.
  5. Głosowanie jawne - imienne odbywa się przez kolejne odczytywanie nazwisk radnych przez Przewodniczącego obrad i odnotowanie w protokole czy radny oddał głos " za", "przeciw", czy też "wstrzymał się od głosu".
  6. Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady może wyznaczyć radnych.
  7. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
  8. W przypadku gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać ponownego głosowania /reasumpcji/.
  9. Wniosek o reasumpcję może być złożony tylko na tym posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
  10. O przeprowadzeniu ponownego głosowania Rada decyduje na wniosek co najmniej ? ustawowego składu Rady lub na wniosek Przewodniczącego Rady."
 16. W § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków reprezentujących kluby radnych w liczbie określonej odrębną uchwałą."
 17. W § 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu."
 18. Po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa w brzmieniu:
  "Rozdział VIa. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  § 100a. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków reprezentujących kluby radnych w liczbie określonej odrębną uchwałą.
  2. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada.
  3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.
  4. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji, zwołuje jej posiedzenia, proponuje porządek i prowadzi jej obrady.
  5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
  § 100b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje wnioski i bada skargi skierowane do Rady Miasta na działalność Burmistrza Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
  3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może:
  1) wystąpić do Burmistrza Miasta albo do właściwego kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska;
  2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia; opinie biegłych;
  3) przeprowadzić oględziny lub czynności kontrolne.
  4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrująca wniosek lub skargę, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust 3, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady wraz z przygotowanym projektem uchwały celem wprowadzenia do porządku obrad.
  5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje petycje składane przez obywateli oraz przygotowuje projekt stosownej uchwały, który przedstawia Przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia do porządku obrad.
  6. Z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.
  7. Jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzna, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, Przewodniczący Rady niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia Radę Miasta oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.
  8. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek o przerwanie czynności wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.
  9. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
  § 100c. Skargi i wnioski dotyczące działania Burmistrza Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych składane do Rady Miasta rozpatrywane i załatwiane są z zachowaniem właściwości organów na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności postanowieniach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII Skargi i Wnioski, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  § 100d. Petycje składane do Rady Miasta są rozpatrywane z zachowaniem właściwości organów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.
  § 100e. 1. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
  2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji decyduje Rada.
  4. Wyłączony członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
  § 100f. Za organizowanie pracy Rady Miasta w zakresie związanym z przyjmowaniem, koordynowaniem skarg, wniosków i petycji odpowiada Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący.
  § 100g. W przypadku otrzymania skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Rady lub właściwy Wiceprzewodniczący Rady niezwłocznie po ich otrzymaniu przekazuje je do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wykonania czynności wskazanych w § 100b.
  § 100h. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
  2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu miasta, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia sprawę Burmistrzowi, a w razie odmowy zawarcia umowy, na posiedzeniu Rady, celem podjęcia stosownej uchwały.
  § 100i. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może współdziałać w wykonywaniu funkcji z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
  2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i oświadczeń dotyczących spraw będących przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jak również na odbywaniu wspólnych posiedzeń z innymi Komisjami Rady."
 19. § 101 otrzymuje brzmienie: " § 101 Radni mogą tworzyć kluby radnych."
 20. Po Rozdziale IX dodaje sie Rozdział IXa w brzmieniu:
  " Rozdział IXa Społeczeństwo Obywatelskie.
  § 115a. Na terenie Miasta Nowy Targ wprowadza się Budżet Obywatelski, którego procedurę określa odrębna uchwała.
  § 115b. Inicjatywę uchwałodawczą grupy mieszkańców, o której mowa § 53 ust. 6 określa odrębna uchwała.
  § 115c. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych określa odrębna uchwała.
  § 115d Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa odrębna uchwała."

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz stronie internetowej Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji Rady Miasta Nowy Targ następującej po kadencji Rady Miasta Nowy Targ, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Pliki do pobrania

urm_2018_508.pdf (149) KB
urm_2018_508_z01.pdf (29) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-10-17
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 499
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE