RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 5 grudnia 2019 roku

339 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:42

Imieniny obchodzą: Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53

UCHWAŁA NR L/476/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ, po stwierdzeniu, że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), przyjętego uchwałą Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopol. 2017.2402 z dnia 4 kwietnia 2017 r.), zwaną dalej "zmianą planu".
  2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie określonym w §2 niniejszej uchwały.
  3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
    1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Nr 1;
    2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2.

§ 2.

W uchwale o której mowa w §1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 29 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
"1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy od 50%, za wyjątkiem terenu UP1, gdzie nie może być większy niż 60% oraz za wyjątkiem terenów UP3, UP7, UP11-UP15, gdzie nie może przekroczyć istniejącego wskaźnika zabudowy,";

2) w § 29 w ust. 4 po pkt. 1) dodaje się pkt. 1a) i 1b) w brzmieniu:
"1a) minimalna intensywność zabudowy: dla terenu UP1 - 0,01;
1b) maksymalna intensywność zabudowy: dla terenu UP1 - 0,6."

3) § 29 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
"2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy od 40%, za wyjątkiem terenu UP1, gdzie nie może być mniejszy niż 20% oraz za wyjątkiem terenów UP3, UP7, UP11-UP15,";

4) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Dopuszcza się obiekty małej architektury, zabudowę mieszkaniową, zabudowę usługową - usługi publiczne, garaże i obiekty gospodarcze związane z funkcją podstawową.";

5) w §31 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 12%,
2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60%,
3) minimalna intensywność zabudowy: 0,05 ,
4) maksymalna intensywność zabudowy: 0,12 ,
5) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: wysokość budynków usługowych nie może przekraczać 4 kondygnacji nadziemnych w tym jedna w dachu, wysokość pozostałych budynków nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, wysokość budynku kościoła oraz dzwonnicy - bez zmian".

§ 3.

Pozostałe ustalenia uchwały o której mowa w §1 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2018_476.pdf (130) KB
urm_2018_476_z01.pdf (110) KB
urm_2018_476_z02.pdf (110) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-07-02
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 671
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE