RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63

UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ dla niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwałę stosuje się do działających na terenie Gminy Miasto Nowy Targ niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym;
  - zwanych dalej: jednostkami.
 2. Niniejsza uchwala reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ dla jednostek, o których mowa w ust.1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o uczniu - należy przez to odpowiednio rozumieć ucznia jednostki, a także dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 3.

 1. W celu uzyskania prawa do dotacji organ prowadzący jednostkę składa corocznie do Burmistrza Miasta Nowy Targ wniosek o udzielenie dotacji odrębny dla każdej prowadzonej przez siebie jednostki, zawierający informacje o planowanej liczbie uczniów.
 2. Wniosek, o których mowa w ust.1 organ prowadzący jednostkę składa nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 3. Zakres informacji we wniosku o dotację do niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej w której utworzono oddział przedszkolny i innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego określono we wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały ,a o dotację do niepublicznej szkoły podstawowej we wzorze wniosku jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Organ prowadzący jednostkę składa do piątego dnia każdego miesiąca roku udzielenia dotacji informację o rzeczywistej liczbie uczniów w jednostce ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
 2. Na osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej i inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego ciąży obowiązek pozyskiwania, gromadzenia i aktualizowania informacji o uczniu i jego miejscu zamieszkania, w formie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Informacje rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w ust.2 zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, także informację o niepełnosprawności ucznia i potrzebie realizacji dla niego zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych będą udostępniane organowi udzielającemu jednostce dotacji i przetwarzane w związku z udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz pokrywaniem kosztów udzielonej dotacji.
 4. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w informacji o liczbie uczniów osoba prowadząca jednostkę składa korektę informacji.
 5. Zakres informacji (korekty informacji) o liczbie uczniów w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej szkole podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny i w innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego określono we wzorze informacji jak załącznik nr 3 do uchwały, a w niepublicznej szkole podstawowej we wzorze stanowiącym załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 1. Rozliczenie z wykorzystania dotacji organ prowadzący jednostkę składa w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
 2. W rozliczeniu, o którym mowa w ust.1 organ prowadzący jednostkę przedstawia informacje określone w załączniku nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.
 3. Organ prowadzący jednostkę, który kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składa w terminie do 15 dnia następującego po dniu zakończenia działalności rozliczenie z wykorzystania udzielonej mu dotacji osobno dla każdej jednostki za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności.
 4. W przypadku przekazania prowadzenia jednostki w trakcie roku kalendarzowego, osoba prowadząca, która przekazuje jednostkę składa w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany osoby prowadzącej we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczenie dotacji, o której mowa w ust.1, za okres prowadzenia jednostki w danym roku kalendarzowym.
 5. Osoba prowadząca jednostki, która dla celów organizacyjnych połączyła jednostki w zespół, może połączyć roczne rozliczenie otrzymanych dotacji łącznie dla jednostek dla których utworzony został zespół. W takim przypadku rozliczenie powinno obejmować łącznie dotację otrzymane w danym roku kalendarzowym przez każdą jednostkę, która weszła skład zespołu.
 6. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
 7. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości lub jej części, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot dotacji następuje w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 6.

 1. W dotowanych jednostkach Gmina Miasto Nowy Targ może przeprowadzać kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 2. Kontrola, o której mowa w ust.1 obejmuje:
  1) weryfikację z dokumentacją organizacyjną i przebiegu nauczania w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wykazanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów,
  2) weryfikację na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej i organizacyjnej prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art.35 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r.poz.2203).

§ 7.

 1. Kontrole, o których mowa w § 6 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Miasto Nowy Targ upoważnieni przez Burmistrza Miasta Nowy Targ, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza, zawierającego numer upoważnienia, podstawę prawną, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych, zakres i termin kontroli.
 2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 3 dni przed kontrolą.

§ 8.

 1. 1. Kontroler ma prawo do:
  1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;
  2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopi (wyciągów) dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych;
  3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 9.

 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje jednostce kontrolowanej.
 2. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.
 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
 4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
 5. Jednostka kontrolowana może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.
 6. Odmowa podpisania protokołu, a także nie przedstawienie wyjaśnień, o których mowa w ust.5 nie wstrzymuje dalszego postępowania organu kontrolującego (dotującego), w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 10.

 1. W terminie 14 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Burmistrz Miasta Nowy Targ przekazuje jednostce kontrolowanej - w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.
 2. Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Burmistrza Miasta Nowy Targ o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 11.

 1. Na dokumentach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki, należy w sposób trwały umieścić opis określający nazwę jednostki i kwotę wraz z określeniem rodzaju dotacji (np. dla niepełnosprawnych) na którą wydatek został sfinansowany z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.
 2. W przypadku gdy księgi finansowe jednostki dotowanej znajdują się poza siedzibą tej jednostki organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.
 3. Dotowana jednostka zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji finansowo-merytorycznej stanowiącej podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentację sporządzanych informacji w związku z otrzymywaniem dotacji, przez okres 5 lat budżetowych następujących po roku budżetowym, w którym była udzielona.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 13.

 1. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała Nr XLIV/408/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ przedszkoli, tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018r. Poz.504).
 2. Do rozliczenia dotacji za rok 2018 stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

 

Pliki do pobrania

urm_2018_010.pdf (148) KB
urm_2018_010_z01.pdf (172) KB
urm_2018_010_z02.pdf (172) KB
urm_2018_010_z03.pdf (299) KB
urm_2018_010_z04.pdf (168) KB
urm_2018_010_z05.pdf (256) KB
urm_2018_010_z06.pdf (139) KB

Opracował: Grzegorz Luberda
Data wprowadzenia: 2018-12-13
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 373
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE