RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875, z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 137 740 000 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 127 020 000 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10 720 000 zł,

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 153 954 000 zł - jak w załączniku nr 2.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 120 259 000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:
  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 73 078 087 zł, z czego:
      a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44 080 055 zł,
      b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 28 998 032 zł,
  2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 12 724 752 zł,
  3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 652 761 zł,
  4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 000 000 zł,
  5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 840 400 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 639 065 zł, jak w załączniku nr 5.
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33 695 000 zł - jak w załączniku nr 2 i nr 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 747 000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17 948 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 434 157 zł.

§ 3.

 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 214 000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 11 364 000 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 4 850 000 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 319 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 105 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2018 w kwocie 13 269 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 364 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 905 000 zł.
 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 162 000 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 850 000 zł, w tym:
  1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000 zł,
  2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 200 000 zł,
  3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000 zł,
  4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 - jak załącznik nr 8.

§ 7.

 1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9.
 2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Komunikacji w łącznej kwocie 1 612 000 zł, w tym:
  1) na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób kwota 1 470 000 zł,
  2) na dopłatę do kosztów oczyszczania letniego miasta kwota 142 000 zł.

§ 8.

Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1 450 000 zł,
2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 770 000 zł.

 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10 000 000 zł oraz do wystawienia weksla własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów załącznika nr 4.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok.
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok.
Załącznik nr 3 Szczegółowy plan inwestycji na 2018 rok.
Załącznik nr 3
część opisowa
Szczegółowy plan inwestycji na 2018 rok - część opisowa
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok.
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2018 rok.
Załącznik nr 6 Plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok.
Załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2018 roku.
Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok.
Załącznik nr 10 Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok
Tabela nr 1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Tabela nr 2 Zestawienie porównawcze dochodów
Tabela nr 3 Zestawienie porównawcze wydatków
  Objaśnienia do Budżetu

Budżet do pobrania wraz z załącznikami z pliku

 

 

Pliki do pobrania

urm_2017_415.pdf (138) KB
urm_2017_415_obj.pdf (203) KB
urm_2017_415_ta1.pdf (29) KB
urm_2017_415_ta2.pdf (31) KB
urm_2017_415_ta3.pdf (67) KB
urm_2017_415_z01.pdf (73) KB
urm_2017_415_z02.pdf (105) KB
urm_2017_415_z03.pdf (40) KB
urm_2017_415_z03_opis.pdf (55) KB
urm_2017_415_z04.pdf (29) KB
urm_2017_415_z05.pdf (37) KB
urm_2017_415_z06.pdf (35) KB
urm_2017_415_z07.pdf (35) KB
urm_2017_415_z08.pdf (34) KB
urm_2017_415_z09.pdf (17) KB
urm_2017_415_z10.pdf (32) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-01-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1870
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE